Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Основе предузетништва

Наставник:

Бешић Х. Цариша

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање теоријских знања о развоју теорије предузетништва. Студенти треба да у другом делу овог предмета стекну практично знање о изради бизнис плана као неизоставног услова за покретање предузетничког подухвата. Ова два сегмента представљају нераздвојиву целину.

Исход предмета

Овладавање знањима у области предузетништва, оспособљеност студената за самостална истраживања и трагања за новим пословним подухватима, њихово валоризовање и одлучивање, као и управљање већ разрађеним пословима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Природа, карактеристике и понашање предузетника; Облици предузетништва; Природа и значај предузетништва; Улога предузетништва у економији и друштву; Предузетничке стратегије; Иновације и предузетништво; Предузетништво и мала предузећа; Креирање нових пословних подухвата; Израда бизнис плана; Финансирање нових подухвата; Предузетништво и развој пословања; Развијање предузетништва у великим предузећима; Предузетничка оријентација у будућности.

Практична настава

Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада - Бизнис план (БП).

Садржај вежби: Дефинисање, Циљ, Сврха, Карактеристике; Методологије за израду БП - Домаћи модели - Елементи пословног плана; Пример конкретног Бизнис плана: Увод, Резиме, Циљеви компаније, Рекапитулација, Остали елементи, Закључак.

Литература:

1.

Сајферт, З., Ћоћкало, Д., Предузетништво, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2010.

2.

Siropolis, N., Менаџмент малог предузећа – водич у предузетништво, Мате, Загреб, 1995.

3.

Drucker, P., Иновације и предузетништво, Грмеч, Београд, 1996.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

У обради наставних садржаја користиће се следеће методе: Вербалне методе (монолог, дијалог, дискусија); Текстуалне методе (рад наставника на тексту, рад студента на тексту, симултани рад наставника и студента на тексту); Илустративне методе (илустрација предметима, моделима, сликама графиконима, фотографијама, табелама...); Демонстративне методе (демонстрација процеса – симулације и др. демонстрација ситуација, демонстрација односа, демонстрација покрета, демонстрација организације рада, демонстрација рада уређаја, демонстрација мултимедијалним апликацијама). Методе и методски облици примењиваће се у фронталном, групном, раду тандема и индивидуалном облику наставног рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20