Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Основе рачуноводства

Наставник:

Лабовић С. Драгана (1), Богићевић С. Јасмина (1)

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Предмет је конципиран тако да студента упозна са два кључна аспекта рачуноводства. Први аспект се односи на основе и принципе система двојног књиговодства као најважнијег дела рачуноводства. Обрађују се сва значајна питања која се односе на глобалну процедуру у књиговодству, као што су: инвентар, књижење пословних промена на контима, контни оквир и контни план, пословне књиге, књиговодствена документација, закључак и поновно отварање пословних књига и сл.Други аспект се односи на примену система двојног књиговодства у различитим фазама пословног циклуса предузећа, почев од прибављања финансијских средстава, њиховог улагања у факторе производње, трошења ради стварања учинака, закључно са обрачуном резултата.

Исход предмета

Упознавање са циљевима и основним начелима рачуноводства, Упознавање са системом двојног књиговодства и начином припремања рачуноводствених извештаја,Упознавање са начинима на које рачуноводство прати и евидентира пословне промене у најважнијим фазама пословног циклуса предузећа, Усвајање основних начела рачунводства и књиговодства и примена система

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у рачуноводство: разграничење појмова рачуноводства и књиговодства (појмови, циљеви и задаци, књиговодство и биланси (биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима средстава).Рачуноводствена начела: начела: двострано обухватање пословних промена; континуитет пословања; новчано мерило; историјски трошак; узрочност; опрезност.

Систем двојног књиговодства: Инвентар имовине у систему двојног књиговодства, Расчлањавање биланса на конта (облици конта, појам активних и пасивних конта, појам успешних конта), Обухватање пословних промена на контима (правила књижења, примери књижења, састављање пробног биланса), Контни оквир и контни план (суштина и задаци, билансни контни оквир, контирање и књижење докумената), Књиговодствена документација, Пословне књиге (дневник, главна књига, помоћне књиге), Припрема рачуноводствених извештаја (свођење књиговодственог на стварно стање, временско разграничавање прихода и расхода), Закључак и поновно отварање пословних књига (закључни лист, састављање биланса стања и биланса успеха, закључак и поновно отварање пословних књига).

Примена система двојног књиговодства: Прибављање средстава предузећа-сопствени капитал; позајмљени капитал, Књиговодствена евиденција улагања у основна средства, Књиговодствена евиденција улагања у обртна средства (материјал и роба), Обрачун и обухватање трошова и расхода (амортизација; трошкови материјала, ситног инвентара и амбалаже; трошкови производних и непроизводних услуга; набавна вредност реализоване робе; финансијски и остали расходи), Књиговодствена евиденција прихода (појам, класификација, вредновање и евидентирање прихода), Обрачун периодичног резултата (метода укупних трошкова; метода трошкова продатих учинака).

Практична настава

Базира се на решавању конкретних примера и задатака у домену књиговодственог обухватања промена које настају прибављањем, коришћењем и отуђењем имовине у коју спадају основна средства, залихе и потраживања односно промена проистеклим из прибављања и коришћења извора имовине као што су капитал и обавезе предузећа. Такође, студентима се на вежбама презентује начин књиговодственог обухватања трошкова и прихода, као и радње које су у функцији припреме за састављање периодичних финансијских извештаја о пословању предузећа

Литература:

1.

Шкарић-Јовановић Ката, Финансијско рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2007.

2.

Ј. Крстић, М. Јездимировић, Т. Ђукић: „Финансијско рачуноводство“, Ниш, 2007.

3.

Ранковић, Јован, Теорија биланса, Економски факултет, Београд, 1982.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво ће бити презентовано путем решавање задатака са анализом добијених резултата по предвиђеним темама, aнализом случајева из праксе домаћих и страних компанија, посебно МСП. Провером теоријских и методолошких знања кроз колоквијум, вежбање испитних задатака. Провера знања се врши путем колоквијума, презентације и одбране семинарског рада током семестра и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

     

усмени испит

 

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

10