Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Основе телекомуникација

Наставник:

Ђукић Р. Слободан

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Сврха предмета је упознавање са основним принципима телекомуникација.

Исход предмета

Након курса студенти постају упознати са основним темама из области телекомукација. Основне теме обухватају сигнале и спектре, одабирање, аналогне модулације, импулсну кодну модулацију, технику временског и фреквентног мултиплексирања сигнала, шум и његов утицај на пренос и репродукцијму сигнала.

Садржај предмета

Теоријска настава

Модел телекомуникационог система. Спектрална анализа сигнала. Реални сигнали. Амплитудска и фреквентна модулација. Теорема о одабирању сигнала. Импулсне модулације.Импулсна кодна модулација. Извори шумова и врсте шумова

Практична настава

     

Литература:

1.

М. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.

2.

М. Дукић, Г. Марковић, Д. Вујић, Принципи телекомуникација: зборник решених проблема, Академска мисао, Београд, 2009.

3.

L.E. Frenzel, Principles of Electronics Communication System, Mc Graw-Hill, US, 2003.

4.

З. Урошевић, М. Савић, Телекомуникације - елементи теорије, анализе и обраде сигнала: збирка решених задатака, Наука, Београд, 2000.

5.

S.Haykin, M. Moher: “An Introduction to Digital and Analog Communications”, John Wiley, 2007.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

     

усмени испит

20

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и