Студијски програм:

ОАС Мех

Назив предмета:

Основи конструисања

Наставник:

Југовић С. Звонимир

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Техничка механика, Техничко цртање, Машински елементи

Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са основама теорије процеса конструисања машинских система. У оквиру предмета анализирају се сви аспекти процеса конструисања почев од дефинисања пројектног задатка, па до реализације техничке документације конструкције. Стечена знања о методологији процеса конструисања и њеној примени у реализацији машинских система, треба да омогуће практичну организацију и реализацију процеса конструисања у пракси. Такође, циљ предмета је и упознавање студената са основима процеса оптимизација конструкције са становишта носивости и технологије израде.

Исход предмета

Студенти кроз овај предмет ће научити методе конструисања, типове конструкција и организацију послова везаних за конструисање. Такође знаће да поставе пројектни задатак и да га разраде да би дошли до адекватног конструкцијаког решења. Варијантна решења и избор оптималног варијантног решења, као и процесе оптимизације конструкције са различитих аспеката такође ће бити исход овог предмета. На крају познаваће елементе детаљног конструисања, израду и управљање конструкционом документацијом.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска разматрања процеса конструисања. Процес развоја производа и основна својства конструкције. Основне етапе и активности процеса конструисања (конципирање и формирање конструкције). Конструисање и избор димензија (основни и допунски критеријуми). Технолошки исправно конструисање (одливци, отковци, заварене конструкције, делови добијени обрадом резањем, погодност конструкције за монтажу). Конструисање и напони. Основе процеса методе коначних елемената. Примена оптимизације у процесу конструисања.

Практична настава

На вежбама се решавају практични примери који се теоријски обрађују на предавањима. На вежбама се врши припрема и израда пројектних задатака из следећих области: пројектовање задатог машинског склопа., конструисање одговарајућих позиција склопа, прорачун напонских стања задатих елемената склопа применом рачунара. Такође у оквиру практичне наставе припрема се израда семинарског рада из области практичне примене конципирања конструкције за задати машински систем.

Литература:

1.

Огњановић, М., "Конструисање машина", Машински факултет, Београд, 2011.

2.

Јовичић, С., Марјановић, Н., "Основи конструисања", Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2011.

3.

Марјановић, Н., "Методе конструисања", Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 1999.

4.

Анђелић, Т., и др., "Инжењерско машински приручник 2", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1992.

5.

Марковић, С., "Одржавање машина и опреме", Висока школа струковних студија, Чачак, 2006.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Настава се изводи кроз предавање, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија теоријске основе из области конструисања. На вежбама студенти раде рачунске задатке и самосталне пројекте из области које се обрађује на предавањима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

4

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

40