Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ

Назив предмета:

Основи рачунарске технике 1

Наставник:

Крнета Р. Радојка

Статус предмета:

О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање основних инжењерских знања о начину функционисања и принципима пројектовања комбинационих и секвенцијалних мрежа

Исход предмета

Студент зна да

•   представи и реализује прекидачке функције у различитим базисима логичких кола,

•   да врши  анализу и синтезу комбинационих мрежа и секвенцијалних мрежа

•   да пројектује комбинационе и секвенцијалне модуле на основу постављених захтева

 

Садржај предмета

Теоријска настава

-    начини представљања и реализацији прекидачких функција у различитим базисима логичких кола

-    поступци анализе и синтезе (логичког пројектовања) комбинационих мрежа

-    поступци анализе и синтезе (логичког пројектовања) секвенцијалних мрежа

-    поступци логичког пројектовања комбинационих и секвенцијалних модула

 

Практична настава

Израда рачунских примера за:-

      реализацију прекидачких функција у различитим базисима логичких кола

-    логичко пројектовање комбинационих и секвенцијалних мрежа, као и комбинационих и секвенцијалних модула

 

Литература:

1.

др Боривој Лазић: Логичко пројектовање рачунара, Наука, Београд , 1994.

2.

др Боривој Лазић и др Зоран Урошевић: Збирка решених задатака из логичког пројектовања дигиталних система, Наука, Београд , 1995

3.

Јелица Протић, Александар Миленковић,: Основи рачунарске технике, Збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2000.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоретска предавања за целу студијску групу, рачунске вежбе по групама, самостална израда домаћих задатака

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и

20