Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Основи рачунарске технике 2

Наставник:

Крнета Р. Радојка

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Основи рачунарске технике 1

Циљ предмета

Стицање основних инжењерских знања о архитектури и организацији дигиталних рачунара

Исход предмета

Стечена основна знања о архитектури дигиталних рачунара: начину представљања података и наредби у рачунару, микроперацијама, структури оперативне меморије, процесора и управљачке јединице.

Упознавање са моделом стека, функцијама процесора, структурама прекида

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Регистри. Оперативна меморија. Архитектура дигиталних рачунара.   Представљање података и наредби. Бројач наредби. Начини адресовања. Регистри података. Адресни регистри. Регистри опште намене. Микрооперације. Операциони и управљачки блокови. Магистрала. Структура операционе јединице. Скуп наредби. Стек. Дијаграм тока. Процесор. Функције процесора. Читање наредбе. Одређивање адресе операнда. Извршавање наредбе. Памћење резултата. Прекиди програма. Анализа прекида. Комуникација са рачунаром.

Практична настава

Рачунске вежбе на којима се увежбавају практични примери који се односе на теоријску наставу

Литература:

1.

Б. Лазић. "Логичко пројектовање рачунара", Наука, Београд , 1994.     

2.

Radojka Krneta - Osnovi racunarske tehnike II, скрипта у електронском облику, доступна на сајту предмета

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоретска предавања за целу студијску групу и рачунске вежбе по групама

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и

20