Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Основи техничке писмености

Наставник:

Поповић С. Марко

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Нема

Циљ предмета

Циљ предмета jе да се студенти технички описмене. Користећи правила из техничког цртања, студенти треба да науче да представе тродимензионално тело у равни цртежа. Такође, студенти треба да науче да прочитаjу готов цртеж. Изучаваjући софтвер AutoCAD оспособљаваjу се за цртање помоћу рачунара.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да самостално израђуjу технички цртеж  са свим параметрима коjи га дефинишу, ручно и на рачунару. Оспособљени су и да читаjу цртеж.

Садржај предмета

Теоријска настава

Техничко цртање: формати, заглавље, размера, линиjе, писмо, пресеци, котирање, означавање толеранциjе и квалитета обрађене површине.

AutoCAD: дефинисање улазних параметара; команде за цртање; команде за корекциjу и убрзано цртање; команде за котирање и исписивање текста.

Практична настава

Графичке вежбе обухватаjу самосталну израду графичких задатака из техничког цртања.

Вежбе се изводе у рачунарскоj учионици где студенти, кроз самостално вежбање, изучаваjу софтвер AutoCAD.

Литература:

1.

Радоњић С., Техничко цртање приручник за израду графичких задатака, Технички факултет Чачак, (1991.) 2006.

2.

Радоњић С.,Компjутерска графика примена AutoCAD-a,уџбеник, Технички факултет Чачак, (1994.), 1999., 2004., 2008.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20