Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Паралелни рачунарски системи

Наставник:

Ранђић С. Синиша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Aрхитектура рачунара, Организација рачунарских система

Циљ предмета

Разумевање ограничења код паралелног рачунања, паралелизма на инструкцијском нивоу и паралелизма на нивоу петљи. Схватање могућности детектовања и имплементације хардверског паралелизма током извршавања програма.

Исход предмета

Дубоко познавање рада суперскаларних и процесора са веома широком инструкцијском речи, оптимизационих делова компајлера и модела паралелизма

Садржај предмета

Теоријска настава

Паралелизам на инструкцијском нивоу. Зависности по подацима и графови зависности по подацима. Распоређивање по трагу. Спекулативно извршавање. Паралелизам у петљама. Графови зависности по подацима за петље. Софтверска проточност. Векторски суперрачунари, машине са врло широком инструкцијском речи и суперскаларни процесори. Вишејезгарни процесори. Hyperthreading.

Практична настава

Коришћење симулатора

Литература:

1.

Зоран Јовановић, "Инструкцијски ниво паралелизма, АТЦ Авангарда, Београд 2006.

2.

Roman Trobec, Marian Vajteršic, Peter Zinterhof, "Parallel Computing - Numerics, Applications and Trends", Springer - Verlag , 2009

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и