Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Перформансе и поузданост рачунара

Наставник:

Ранђић С. Синиша

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

4

Услов:

Нема

Циљ предмета

Учење основних концепата анализе рачунарских перформанси и области њихове примене. Приказ поједностављених модела компонената рачунарског система (процесори, меморије, дискови). Оспособљавање студената за моделирање и анализу рачунарских система и мрежа помоћу стохастичких метода и анализе средњих вредности (МВА) коришћењем отворених и затворених мрежа са редовима за чекање.

Исход предмета

Студенти ће бити у стању да: одаберу одговарајућу технику моделирања у зависности од карактеристика рачунарске компоненте или система, поставе апстрактан модел, наведу претпоставке и апроксимације за конкретан модел, израчунају индикаторе перформанси система на основу датих параметара, критички дискутују добијене нумеричке показатеље перформанси при интерпретацији резултата анализе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Технике и области примене рачунарских перформанси. Перформансе процесора, меморијског подсистема и дискова. Моделирање рачунарских система мрежама редова за чекање. Поасонов процес. Формула рођења и смрти. Експоненцијални и неекспоненцијални модели. Полачек-Хинчинова формула. Затворене мреже. Отворене мреже. Мрежа са централним опслужиоцем. Стохастичка и МВА анализа система и мрежа.

Практична настава

Задаци и примери из области дефинисаних теоријским делом, а посебно: моделирање дискова линеарним, дискретним и континуалним моделом, примери моделирања појединачним редом за чекање, циклички модел мултипрограмирања, мрежа са централним сервером, Бјузенов алгоритам. Интерактивни системи и њихова анализа стохастичким методама и помоћу МВА алгоритма

Литература:

1.

Daniel A. Menasce, Lawrence W. Dowdy, Virgilio A.F. Almeida,"Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example," Prentice Hall, 2004.

2.

Rai Jain, "The Art of Computer Systems Performance Analysis," John Wiley and Sons, 1991.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и пројеката.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

30