Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Покретање пословног подухвата

Наставник:

Зечевић М. Миодраг

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Упознавање са теоријским основним елементима пословног подухвата,  Пословним приликама, Ресурсима -финансијским, тржишним, људским, локацијским, техничким, карактеристикама  предузетника и његовог  предузетничког тима,  планирања предузетничког подухвата, бизнис планирања, евалуације, изводљивости, фактора контроле и смањења ризика у "start up" активностима.

Стицање теоријских и специфичних знања из израде подузетничких програма и вештина, промоција предузетничких вредности, културе и креативности код студената, као и способности тимског рада у реализацији предузетничких подухвата у пракси.

Исход предмета

Студенти ће се упознати са основним појмовима, процесом и факторима одлучивања о предузетничком подухвату, стећи ће потребна знања уочавања пословних шанси, одабира могућих идеја за предузетнички подухват, о комбинацији ресурса и вредности за крајњег купца или корисника, овладаће основним теоријским и практичним знањима и вештинама бизнис планирања, тимског доношења одлука о изводљивости предузетничке идеје коју желите осмислити, проверити и покренути и њене конкурентске предности, као и комуницирања са социјалним и институционалним облцима и институцијама подршке старт-уп активностима. Теоријске спознаје упућују студенте на значај стварања одговарајуће предузетничке подлоге и могућности заштите од предузетничког ризика. У томе су заступљена знања о шансама, али и опасностима предузетничког подухвата.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни теоријски појмови предузетничке оријентације:

Предузетничке перспективе, могућности, прилике: Потребне вештине, Водећа пракса, Уобичајене грешке

Утврђивање могућности или прилике за предузетнички подухват: Пословне могућности у Србији, Могућности повезане са предузетништвом, Ставови, вредности и мишљење предузетника, Методе идентификације шанси за започињање бизниса, Селекција пословних идеја за могући предузетнички подухват

Развој могућности или шансе: Анализе изводљивости, Идеја, Управљачке способности, Реални предуслови: Технички, Тржишни, Финансијски, Ризик

Бизнис планирање у служби  предузетништва. Развој бизнис плана:  Опис бизнис плана, Карактеристике успешног бизнис  плана,  Сегменти бизнис плана: Увод и насловна страна,  Извршни резиме,  Историја бизниса предузећа,  Производ-услуга,  Тржиште,  Конкуренција,  Маркетинг,  Оперативни менаџмент,  Финансијске пројекције Ресурси: Финансијски ресурси, Људски капацитети, Локација, Изглед и комунална инфраструктура и опрема, Почетни ресурси Управљање бизнисом у оснивању: Раст, Излазне стратегије

Правни аспекти оснивања предузетничког подухвата. Консалтинг и  институционална подршка за почетнике у бизнису

Практична настава

Студије случаја, рад у тиму на пројекту: Планирање и развој предузетничког подухвата.

Литература:

1.

Грозданић Р., Радојчић М., Весић Ј.,:“ Предузетничка оријентација“, Приручник, Технички факултет,Чачак,  

       2007.

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво студентима ће бити презентовано путем презентација и практичног учешћа локалних педузетника, банкара, представника локалне управе, пореских органа, адвоката, општинског Инфо деска за почетнике у бизнису, канцеларије за Локални економски развој и Националне службе запошљавања. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и приручницима. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе, као и индивидуалним приказима предузетничких пројеката студената. У оквиру овог предмета ће се наставити досадашња организација регионалног такмичења за најбољу предузетничку идеју, у сарадњи са привредницима, који заједно са Општином дају награде, најбољим студенским тимовима

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30