Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Пословна етика

Наставник:

Радовановић В. Владимир (1.5), Мицић М. Живадин (0.5)

Статус предмета:

О, И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање знања студената из етике као науке о моралу, за пословно хуманистички поглед на свет и хуманистички однос према раду и људима на раду. Да се студенти оспособе за разумевање пословног процеса са хуманог аспекта, стављајући човека и морал  у центар пословног збивања, као и стицање знања и разумевање понашања људи у радној средини.

Програм овог предмета треба да омогући студентима да  се оспособе за поштовање и изградњу пословног кодекса и пословног бонтона у процесу пословног деловања и изградњу корпоративне културе.

Исход предмета

- Разумевање и примену пословних начела етике на пословно понашање које се поистовећује са људским и пословним достојанством запослених.

-Усвајање, разумевање и адекватно коричћење пословне културе у пословном одлучивању, комуницирању и односу са сарадницима и конкурентима.

- Разликовање етичког- доброг од неетичког- лошег понашања у свету пословања и привређивања.

- Разликовање професионалног од непрофесионалног понашања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Teme: 1) Општи појам филозофије пословања, појам етике као науке о моралу и појам пословне етике. Теоријско – филозофске предпоставке пословне етике; 2) Значај термина морал-морална свест и морална савест. Друштвени основ морала. Појмовно одређење радног морала; 3) Мотивација за рад и радни морал. Етика и развој етичке мисли. Однос етике и морала. Пословна етика-појам и методе.  Принципи пословне етике; 4) Пословна етика и морални плурализам. Обележја и нивои пословне етике; 5) Узроци појављивања етичких проблема у пословању; 6) Лична етика. Професионална етика; 7) Етичко и неетичко понашање у свету бизниса. Мито и корупција у свету бизниса 8)  Нарушавање конкуренције-нелојална конкуренција.Нелојална реклама; 9) Етички кодекси. Корпоративна култура и пословна етика. Корпоративни имиџ и пословна етика; 10) Професионална комуникација: техничко писање, систем документације, технички захтеви; 11) Тимски концепти и проблеми: сарадња, динамика групе, стилови лидерства, комбиновање типова личности; 12) Друштвени контекст IT: социјални контекст и утицај ИТ на друштво, Online заједница и друштвене импликације, филозофски контекст, различитости, родна питања, културна питања, питања доступности, питања глобализације, економска питања у ИТ,  дигитални јаз; 13) Интелектуална својина: темељи интелектуалне својине, власништво над информацијама и плагијати, софтверска пиратерија, ауторска права, патенти, робне марке и пословне тајне, међународне разлике; 14) Нека правна питања у ИТ: хакери, рачунарски криминал, вируси, политика и коришћење система за праћење, ризици и обавезе ИТ и система, одговорност; 15) Професионална и етичка питања и одговорности у ИТ: односи са струковним удружењима, кодекс професионалног понашања (као што су удружења: IEEE, ACM, BCS, ITAA, AITP), дојављивања (узнемиравање,  дискриминација), крађе, етичко хакерисање...

Практична настава

Практична настава се одвија кроз вежбе које прате предавања (наведене тематске јединице 1-15). Анализираће се и критички сагледавати конкретни облици и примери етичког и неетичког понашања.

На вежбама (у мањим групама) анализирају се практични примери наведених тематских јединица и посебности СП ИТ.

Литература:

1.

Радовановић, В.:Пословна етика и корпоративна култура, Часопис Техника, Београд, 2012.

2.

Ричард Т.Ди Џорџ , Пословна етика., Филип Вишњић, Београд, 2003.

3.

Суботић, Д.: Пословна етика и вештине комуницирања, КИЗ-центар, Београд, 2007.

4.

Ж. Мицић: ИТ у интегрисаним системима, Одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета, број VIII-1232/14 од 13. јуна 2007, COBISS.SR-ID 146094860, ISBN 978-86-901809-6-7, Технички факултет Чачак, 2008.

5.

Завод за интелектуралну својину, Индустријска својина (расположива Веб документација): www.zis.gov.rs

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Метод „ex cathedra”, уз излагања, разговор, демонстрације, а вежбе (“case” метод), интерактивним учешћем студената, радом у мањим групама, израда семинарских радова, контролнох тестова, индивидуално (уз могућност е-учења коришћењем факултетског LMS Moodle-система за учење на даљину) и сл.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

 

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30