Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Пословна политика

Наставник:

Карић З. Душица

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања, способности и вештина у области стратегијског и тактичког планирања и политике предузећа, као и оспособљавање студената за успешно решавање проблема у пракси предузећа, не само у циљу његовог опстанка на тржишту, већ и будућег развоја; сагледавање концепта интегралног планирања у предузећу.

Исход предмета

Израда стратешких и тактичких планова и вођење стратешке и текуће политике у предузећу, овладавање инструментима и техникама планирања и политике предузећа, идентификовање фактора пословања предузећа и његовог окружења, израда бизнис плана предузећа.

Садржај предмета

Теоријска настава

Планирање – прва фаза менаџмента, повезаност планирања и политике предузећа, елементи, принципи и технике планирања и политике предузећа, фактори пословања и раста предузећа, стратегијски и тактички приступ планирању и политици материјала, радне снаге и средстава за рад, планирање и политика производње, маркетинга и финансија, планирање и политика инвестиција у предузећу и научно-истраживачког рада, контрола извршења планова у предузећу.

Практична настава

Израда планова елемената и фаза процеса репродукције, обучавање за израду бизнис плана предузећа, анализа примене теоријских решења у пракси предузећа, савладавање техника прогнозирања промена у екстерним и интерним факторима пословања у дужем и кратком року, овладавање техникама финансијског планирања и политике.

Литература:

1.

Предић, Б., Стратегијско и тактичко планирање и политика предузећа, СВЕН Ниш, 2007

2.

Бешић Ц., Стратегијски менаџмент, Универзитет у Крагујевцу, Београд, Зрењанин, Чачак, 2010.

3.

Coulter M., Стратегијски менаџмент на делу, Дата Статус, Београд, 2010.

4.

Предић, Б., Планови предузећа – основ за бизнис план, СВЕН Ниш, 2007

5.

Ђуричин, Д., Јаношевић, С., Менаџмент и стратегија, Економски факултет Београд, 2006

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Презентација практичних и теоријских решења, дискусија, анализа студија случајева-индувидуална и групна, презентације, излагање семинарских радова студената, анализа савремених кретања у привреди, решавање практичних проблема.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20