Студијски програм:

ОАС ИТ Л

Назив предмета:

Практикум - стандардизација и документација

Наставник:

Милуновић Б. Сандра

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

2

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са практичним значајем, начелима и циљевима стандардизације и документације производа (у ИТ: хардвера, софтвера и услуга). Квалитет производа као крајњи циљ намеће потребе за практичним задовољењем захтева СРПС стандарда, као и ISO/IEC стандарда. Брз развој IТ захтева и обезбеђивање квалитета ИТ производа, а што подразумева познавање и примену важећих стандарда.

Исход предмета

Студенти ће стећи потребно знање, искуство и вештине кроз практичне употребе IТ стандарда за одговарајући ниво квалитета развоја ИТ-производа, за касније лакше одржавање и модификовање. Поред тога, студенти ће овладати и практичном применом процесног приступа управљања квалитетом, општим принципима сигурности IS, стандардима информационе сигурности, стандардима IT услуга и IТ окружења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теме: 1) Увод, ИТ, стандардизација, стандарди, квалитет и документација. 2) Циљеви и принципи стандардизације у IT. 3) Креатори IT стандарда (СРПС; ISO/IEC: JTC 1, TC...). 4) Квалитет производа и стандарди (софтвер, услуге). Процесни приступ у развоју, примени и побољшавању система менаџмента квалитетом. 5) Практикум примене стандарда. 6) Примери: стандарди система квалитета [1] - однос према развоју софтвера, [2] - смернице за примену ISO 9001 у испоруци и одржавању софтвера. Стандардизација у системском и софтверском инжењерству [3] – водич кроз основе знања софтверског инжењеринга (SWEBOK); [4] - фазе животног циклуса софтвера и стандарди који га допуњавају; [5] - вредновање способности софтверских организација; [6] - праћење употребљивости софтвера у процесу испоруке, набавке, одржавања и развоја; [7] - софтверски инжењеринг – квалитет производа; [8] - вредновање софтверског производа; Општи принципи сигурности IS-a. Стандарди информационе сигурности [9] – управљање сигурношћу IS. Комуникацијски стандарди и протоколи – OSI модел. Стандардизација IT услуга [10] – управљање IT услугом. Стандардизација IT окружења.

Практична настава

Практична настава подразумева: упознавање са захтевима стандарда који су обухваћени наставом предавања, практичне примере примене појединих стандарда, израду и одбрану пројектних задатака студената из области стандардизације IT.

Литература:

1.

ПМицић Ж.: Информационе технологије, Технички факултет, Чачак, 2001.

2.

[1] ISO 9001; [2] ISO/IEC FCD 9000-3; [3] ISO/IEC TR 19759:2005; [4] ISO/IEC 12207; [5] ISO/IEC TR 15504 – SPICE; [6] ISO 9001:2000/TickIT; [7] ISO 9126; [8] ISO/IEC 14598; [9] ISO/IEC 27000; [10] ISO/IEC 20000...

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе комбинацијом метода „ex catedra“ и „case study“. Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex catedra” (уз рачунарске презентације), други део предавања  изводи се “case study” методом, тј. анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју мање „теоријски“ више практичан садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте (израда, презентација и јавна одбрана семинарског рада). Кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни садржај предмета. Настава ће бити пропраћена примерима из савремене литературе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

20

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

10