Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Практикум из Коришћења рачунара 1

Наставник:

Стојковић М. Саша

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студенти овладају знањем о основним елементима персоналних рачунара, да се упуте у коришћење оперативног система  Microsoft Windows, Интернета (основних сервиса Web и е-mail), софтверског пакета за пословне намене Microsoft Office, апликација за израде презентација PowerPoint/ MindManager.

Исход предмета

Студенти треба да буду оспособљени да извршавају захтеве везане за брзо долажење до информација  и да их благовремено и адекватно примене у пословној пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјат развоја персоналних рачунара, класификација софтвера за персоналне рачунаре, оперативни систем, Интернет, апликација за израде презентација, текст едитори, рад са табеларним калкулацијама, представљање цртежа у рачунарима, апликације за цртање пословних цртежа и дијаграма.

Практична настава

(1) Увод: основни појмови, функционална шема; основни делови рачунара (хардвер); (2) Бројни системи и кодови; 
(3) Оперативни систем Windows:  историја, основе, подешавања, инсталације, рад са документимa, Windows Explorer, палета послова, Start мени, помоћни алати; (4) Рачунарске мреже и Интернет: основни појмови, web, e-mail, заштита;
(5) Израда презентација: PowerPoint, MindManager. (6) Word: основе рада у Word-у, структура документа, табулатори, ступци (колоне), листе набрајања, хедер и футер, нумерација страна,  фуснота и енднота, симболи, табеле, графика у word-у, рад са формулама, помоћни алати (Clear, Find, Replace, AutoCorrect, WordCount, Bookmarks), израда садржаја (Table of Contents), индекси (Index), циркуларна писма (Mail Marge), обрасци (Forms),  коментари (Comment), ревизија текста (Reviewing), макрои (Macros), заштита докумената, штампање докумената. (
7) Excel: основни појмови, навигација, селектовање, управљање, рад са подацима, форматирање података, контрола уноса података, заштита података, штампање докумената, уношење формула, референце, структура функција, унос функција, коришћење help-а, Insert Function, основне функције Excel-а, математичке функције,  функције за рад са текстом, датумске функције, статистичке функције, логичке функције, елементи графикона, креирање и уређивање графикона, базе података (елементи и унос), сортирање и филтрирање података, уметање међувредности (Subtotal), функције за рад са базом података, финансијске функције, тражење циља (Goal Seek), израда сценарија (Scenarios).

Литература:

1.

Унутрашњост PC-а, Peter Norton, John Goodman, Компјутер библиотека

2.

Комплет књига за ECDL (модули од 1 до 7), Компјутер библиотека, 2007.

3.

Станковић Н., Практикум Excel, Microcom, Чачак, 2002

4.

 

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- предавања: комбинација класичне наставе уз коришћење пројектора, са Е-учењем и учењем на даљину.

- вежбе: одржавају се у рачунарској лабораторији, која је опремљена одговарајућом хардверском и софтверском опремом,  праћење припремљених вежби у форми електронског курса.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

10

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

15