Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Практикум из Коришћења рачунара 2

Наставник:

Стојковић М. Саша

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање студента са основним софтверским алатима из области технике и његово оспособљавање да их примени и провери на конкретним проблемима.

Исход предмета

Студент  усваја теоријска и практична знања, која су неопходна савременом инжењеру, о бројним могућностима примене софтверских алата, као и предностима које ова примена има у решавању проблема из реалног окружења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са софтверским алатима MatLab i LabView, алатима за цртање пословних цртежа и дијаграма и израду техничке документације Visio, за представљање цртежа у рачунарима Corel Draw.

Практична настава

(1) MatLab - Основе MatLabа, променљиве, оператори и основне функције, Вектори и матрице, 2Д и 3Д графика, површине, Управљање током програма, Sinulink; (2) LabView - Основе LabViewa, елементи програма LabView (Front Panel, Block Diagram, LabView палете, Terminals, Nodes, Wires), Графички приказ, While и For петље, Shift регистри, гранање, секвенцијалне структуре, Рад са низовима, Match Script; (3) Visio: интерфејс Visio-а, временско планирање Project Shedule (Calendar, Timeline, Гантов дијаграм), дизајнирање радног простора Building Plan. (4) CorelDraw: основни прозор, подешавање параметара, цртање основних облика, рад са текстом, разни ефекти, уметање слика, штампање. 

Литература:

1.

LABVIEW,  Basics I, Introduction manuel

2.

А. Миловановић, М. Бјекић, Виртуелна инструментација, скрипта, Технички факултет Чачак, 2009.

3.

Uvod u MatLab 7.5 sa primerima, Amos Gilat, Микро књига

4.

Osnove Visio 2002, Elisabeth Knottinham, Компјутер библиотека, Чачак, 2002.

5.

CorelDRAW 8 za neupućene, Deke McClelland, Микро књига

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- предавања: комбинација класичне наставе уз коришћење пројектора, са Е-учењем и учењем на даљину.

- вежбе: одржавају се у рачунарској лабораторији, која је опремљена одговарајућом хардверском и софтверском опремом,  праћење припремљених вежби у форми електронског курса.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

10

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

15