Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Практикум из Математике 1

Наставник:

Ђурчић Ж. Драган

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са математичким појмовима и чињеницама који представљају даљу надоградњу садржаја курса Математике 1, за успешно коришћење математичког апарата у осталим стручним предметима.

Исход предмета

Студент је компетентан да овлада основним математичким идејам, концептима и резултатима, и да буде оспособљен да их самостално, практично примени у стручним предметима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава

1. Основи алгебре и анализе

Тригонометрија. Основно о полиномима. Елементарне функције. Операције комплексних бројева и различити облици комплексог броја.

2. Линеарна алгебра

Димензија и база линеарног простора. Језгро и слика линеарног пресликавања. Лапласов метод за развијање детерминанте. Гаусов алгоритам. ККМ метод за решавање система линеарних једначина.

3. Вектори и аналитичка геометрија

Појам канонске базе у тродимензионалном простору. Основни облици праве и равни. Појам угла. Коши-Шварцова неједнакост.

4. Гранична вредност и непрекидност

Коши-Болцанов став. Особине непрекидних функција чији су домени компактни скупови. Врсте прекида. Једностране греничне вредности.

5. Диференцијални рачун функције једне променљиве

Појам диференцијала вишег реда. Геометријско представљање извода и диференцијала првог реда. Једнострани изводи и њихова веза са обичним изводом првог реда. Појам изводне функције.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

На вежбама се разрађује практичан део предмета , кроз израду задатака из сваке области.

Литература:

1.

М.Р. Жижовић, "Математика", ИЦИМ, Крушевац, 1998.

2.

М. Р.Стевановић, "Математика 1", Технички Факултет Чачак, Чачак 2006.

3.

П. Миличић, М. Ушћумлић, "Збирка задатака из више математике I", Научна књига, Београд 1993.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

6

писмени испит

35

практична настава

0

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

4