Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из Математике 3

Наставник:

Дамљановић Ж. Нада

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са математичким појмовима и чињеницама који представљају даљу надоградњу садржаја курса Математике 3 за успешно коришћење математичког апарата  у осталим стручним предметима.

Исход предмета

Студент је компетентан да  овлада основним математичким идејама, концептима и резултатима, и да буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Метод неодређених коефицијената за решавање нехомогене линеарне диференцијалне једначине вишег реда са константним коефицијентима, симетричан систем диференцијалних једначина првог реда, појам првог интеграла, веза између система диференцијалних једначина првог реда и одговрајуће диференцијалне једначине, парцијална диференцијална једначина првог реда и њој одговарајући систем диференцијалних једначина, једнозначне и вишезначне комплексне функције и појам гране, елементарне комплексне функције, разлика између диференцирања комплексне функције комплексне променљиве и реалне функције реалне променљиве, однос комплексних аналитичких функција и бесконачно диференцијабилних реалних функција две реалне променљиве, просто повезане и вишеструко повезане области у Гаусовој равни, Коши-Гурсаова теорема за вишеструко повезане области, Морерина лема, Кошијева неједналост, Лиувилова лема, Гаусова теорема о средњој вредности, конформна пресликавања, специјалне функције, Гама функција, Бета функција, Лежандрови полиноми, Чебишљеви полиноми, Беселове функције, интегралне трансформације, Фуријеов интеграл, основне особине Фуријеове трансформације,

Практична настава

Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области.

Литература:

1.

А. Торгашев, Д. Ђурчић, М. Стевановић, Предавања и вежбе из Математике 2, Технички Факултет, Чачак, 2006.

2.

М. Ушћумлић, П. Миличић, Збирка задатака из више математике 2, Научна књига, Београд, 1988.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3

писмени испит

35

практична настава

3

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

4