Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из Основа електронике

Наставник:

Ђукић Р. Слободан

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

нема

Циљ предмета

Додатно упознавање са основним карактеристикама  полупроводничких компоненти као што су диоде, биполарни транзистори, ФЕТ транзистори и МОСФЕТ транзистори.

Исход предмета

Додатно овладавање техником анализе и проjектовања простих електронских кола са основним електронским компонентама

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Електрична своjства материjа. Носиоци наелектрисања у полупроводнику. Провођење струjе у полупроводнику. ПН споj. ПН споj без спољашње поларизациjе. Директно поларисан ПН споj. Инверзно поларисан ПН споj. Капацитивност ПН споjа. Напонски пробоj ПН споjа. Диода као елемент кола. Модел диоде. Анализа кола са диодама. Елементарне примене диоде. Рад диоде при истовременоj побуди jедносмерним и променљивим напоном. Ценерова диода. Биполарни транзистори (БЈТ). Статичке карактеристике транзистора. Поларизациjа транзистора. Радна права и радна тачка транзистора.Поларизациjа транзистора са jедном батериjом. Поларизациjа транзистора коjа обезбеђуjе температурну стабилност. Еквивалентно коло транзистора за мале сигнале. Степен са заjедничким емитером. Режими рада транзистора. Поларизациjа са отпорницима малих отпорности. Струjна огледала. Транзистори са ефектом поља (ФЕТ транзистори). Статичке карактеристике ФЕТ транзистора. Поларизациjа ФЕТ транзистора. Режими рада ФЕТ трансистора. Еквивалентно коло ФЕТ транзистора за мале сигнале. МОСФЕТ транзистори. МОСФЕТ са уграђеним каналом. МОСФЕТ са индукованим каналом. Режими рада МОСФЕТ транзистора Поларизациjа МОСФЕТ транзистора. Радна права и радна тачка МОСФЕТ транзистора. Еквивалентно коло МОСФЕТ транзистора.

Практична настава

     

Литература:

1.

С. Тешић, Д. Васиљевић, Основи електронике, Гроскњига, Београд, 1994.

2.

A. R. Hambley, Electronics- a top-down approach to computer aided circuit design, Prentice hall, Englewod Cliffs, New Jersey, 1994.

3.

С. Ђукић, Основи електронике збирка решених проблема, Технички факултет Чачак, 2004.

4.

С. Ђукић, Збирка задатака из електронике, Факултет техничких наука, Чачак, 2011.

5.

A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York, US, 2004.

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, рачунске вежбе, консултациjе.

Ипит jе писмени и усмени. Писмени део испита се може положити кроз колоквиjуме. Писмени део испита jе елиминаторан. Усмени део испита може бити и у писменоj форми.

Оцена испита се формира на основу успех из колоквиjума, писменог и усменог дела испита

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

25

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

10

колоквијум-и

25

..........

     

семинар-и