Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из Основа електротехнике 2

Наставник:

Плазинић В. Милан

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

нема

Циљ предмета

Практична примена усвојених закона и принципа Основа електротехнике.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће да практично примене основне законе и принципе из области Основа електротехнике. Поред тога ће се обучити да користе основне мерне инструменте за меренје електричних величина.

Садржај предмета

Теоријска настава

Примена основних закона и принципа Основа електротехнике (Кирхофови закони, прилагођење пријемника на генератор, Тевененова теорема, принцип суперпозиције, прелазни режими у колима која садрже кондензаторе,  резонантна и антирезонантна кола, принцип рада трофазног трансформатора и генератора.

Практична настава

Провера основних закона и принципа у лабораторији.

Литература:

1.

Ј. Сурутка, "Основи електротехнике", 2 део, сталне једносмерне струје, Научна књига, Београд, 1978.

2.

Д. Митић, "Електротехника 1", Петрограф, Ниш, 2007.

3.

Ј. Сурутка, М. Ђекић,  "Основи електротехнике, 4 део, Наизменичне електричне струје", Технички факултет, Чачак, 2000.

4.

М. Ђекић, М. Плазинић, А. Миловановић, "Упутство за лабораторијске вежбе из Основа електротехнике", Технички факултет, Чачак, 2000.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања и лабораториских вежби.

Лабораторијске вежбе прате теоријску наставу и употпуњују знање стечено на часовима теорије.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

40

усмени испит

50

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и