Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из Програмских језика

Наставник:

Бојовић Р. Ристо

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са методама решавања компликованијих проблема коришћењем програмских језика С и С++.а

Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће да самостално пишу програме у програмском језику С, као и у програмском језику С++, ради решавања најчешћих проблема који се јављају у пракси. Такође, овладаће алгоритмима за решавање проблема који ће представљати парадигму и за решавање неких специфичних проблема у различитим областима.

Садржај предмета

Теоријска настава

- Проширење језика С.

- Сличности и разлике С и С++.

- Класе.

- Операторске функције.

- Изведене класе.

- Генеричке функције и класе.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу

Литература:

1.

Ласло Краус, "Програмски језик С са решеним задацима", Академска мисао, Београд, 2012.

2.

Ласло Краус, "Решени задаци из програмског језика С++", Академска мисао, Београд, 2011.

3.

В. Урошевић, О. Ристић, "Програмски jезик C - збирка задатака", Висока школа струковних студиjа, Чачак, 2008.

4.

Neil Gray, "A Beginners C++", e-verzija http://www.uow.edu.au/~nabg/ABC/ABC.html

5.

Група аутора, "Алгоритми и програмирање - збирка решених задатака на програмском језику С", Електронски факултет, Ниш, 2012.

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Уводна теоријска предавања и практичан рад у лбораторији.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

20

усмени испит

20

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и