Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из архитектуре рачунара

Наставник:

Ранђић С. Синиша

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Архитектура рачунара

Циљ предмета

Практично упознавање са примерима савремених архитектура рачунара.

Исход предмета

Студенти поседују знања за компаративну анализу и вредновање елемената архитектуре код рачунара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Особености архитектуре савремених рачунара. Практична имплементација архитектурних својстава код савремених рачунара. Компаративна анализа архитектура код типичних представника савремених рачунара.

Практична настава

Упознавање аритектура савремених рачунара кроз одговарајуће симулационе програме.

Литература:

1.

William Stallings, "Organizacija i arhitektura računar: projekat u funkciji performansi", (превод деветог издања), CET, Београд, 2012, ISBN: 978-86-7991-361-6

2.

Јован Ђорђевић, "Архитектура рачунара", Академска мисао, Београд, 2005, ISBN: 86-7466-189-4

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

40

практична настава

20

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20