Студијски програм:

ИС_ТИ

Назив предмета:

Практикум из енергетске електротехнике

Наставник:

Вујичић Д. Момчило

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Нема

Циљ предмета

Помоћ студентима да боље и правилније савладају основне појмове из области енергетске електротехнике. Циљ предмета је и да студенти имају модернији приступ тумачењу савремених техничких достигнућа која ће применити као будући професори технике и информатике

Исход предмета

Успешним завршетком курса студент ће моћи да примени најновија достигнућа у овој наставној области, успешно ће постављати и дефинисати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску, а нарочито практичну наставу; као будући професор технике и информатике самостално ће развијати лабораторијске вежбе и тако се упознати са начином функционисања апарата и уређаја; користиће поједине софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Електроенергетика (увод, конверзија). Хидроелектране (подела, делови, турбине, регулација, мерна група). Термоелектране (подела, делови, турбине, команде, локација). Нуклеарне електране (израда, реактори, горива, заштита). Дизел електране (подела, делови, заштита). Алтернативни извори електричне енергије (енергија ветра, топли извори, плима и осека, сунчева енергија, топлота мора и земље). Машине једносмерне струје. Машине наизменичне струје. Електрична мерења електричних и неелектричних величина. Трансформатори. Електричне инсталације. Електрично осветљење. Електрични пријемници и апарати у индустрији и домаћинству.

Практична настава

Реализација практикума из свих области енергетске електротехнике предвиђене теоријском наставом. Поред наведеног практикума студенти реализују одређени број лабораторијских вежби помоћу којих стичу одређена практична знања.

Литература:

1.

. Вујичић, ''Електроинжењерство: збирка задатака'', Технички факултет, Чачак, 2012.

2.

В. Брајовић, М. Вујичић, ''Електротермија'', Технички факултет, Чачак, 2001.

3.

Н. Николић, М. Петровић, ''Опасност и заштита од електричне струје'', Научна књига, Београд, 1976.

4.

Д. Бјекић, М. Бјекић, Ж. М. Папић, ''Педагошко-методички практикум за наставнике техничко-информатичког подручја'', Технички факултет, Чачак, 2010.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Лабораторијске вежбе

25

писмени испит

25

Домаћи задаци

25

усмени испит

25

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и