Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из фреквентних претварача и серво контролера

Наставник:

Штаткић Ж. Саша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је стицање практичних знања у раду са фреквентним претварачима и серво контролерима.

Исход предмета

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени за рад са фреквентним претварачима и серво контролерима и њихову примену у конкретним индустријским апликацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Алгоритми управљања асинхроним и синхроним моторима. Фреквентни претварачи: Основни елементи претварача. Параметри претварача. Конфигурисање параметара. Упознавање са функцијама претварача. Повезивање и конфигурисање параметара преко рачунара. Повезивање фреквентног претварача на мотор и аутоматска адаптација. Примена на конкретним апликацијама. Серво контролери: Основни елементи. Параметри серво контролера. Конфигурисање параметара. Повезивање и конфигурисање параметара преко рачунара. Режими рада: брзински, позициони и моментни. Примена на конкретним апликацијама. Серво мотори и давачи позиције у серво погонима.

 

Практична настава

У току практичне наставе студенти раде на фреквентним претварачима и серво контолерима и примењују теоријска стечена знања кроз сет лабораторијских вежби.

Литература:

1.

Енергетска електроника у погону индустрији, Веран Васић, Ђура Орос, Нови Сад, 2012

2.

Facts Worth Knowing About Frequency Converters, Danfoss education

3.

С. Practical Variable Speed Drives and Power Electronics, Malcolm Barnes, 2003

4.

Корисничка упутства за фреквентне претвараче заступљене у лабораторији

5.

Корисничка упутства за серво контролере заступљене у лабораторији

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавање и рачунске вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

10

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10