Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Практикум из индустријске аутоматике

Наставник:

Ћурчић Н. Срећко (1), Бјекић М. Мирослав (1)

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти упознају и овладају са основним елементима индустријске аутоматике који се могу срести у савременим индустријским процесима и системима.

Исход предмета

Студенти су накод одслушаног и положеног предмета оспособљени да препознају и користе неопходне уређаје индустријске аутоматике у  пројектовању, одржавању и  побољшавању перформанси индустријских аутоматизованих система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Основни елементи савремених индустријских процеса. Сенозори. Електрични актуатори. Управљачки системи: Програмабилно логички контролери, микроконтролери, ПИД регулатори, Фреквенти претварачи, Серво драјвери. Индустријске комуникације. SCADA системи. Избор опреме. Интеграција елемената индустријске аутоматике.

Практична настава

На практичној настави се стиче практично знање из теоријског дела кроз низ лабораторијских вежби: Сет вежби на PLC контролерима и оператор панелима, сет вежби на фреквентним претварачима и серво драјверима, употреба сензора и актуатора, интеграција елемената у конкретну функционалну целину.

Литература:

1.

Automating Manufacturing Systems with PLCs, Hugh Jack, 2007

2.

Industrial Control Technology, Peng Zhang, 2008

3.

Practical PID Control, Antonio Visioli, 2006

4.

Practical SCADA for Industry, David Bailey, Edwin Wright, 2003

5.

PLC Start-Up and Maintenance, industrial text, 1999

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

20

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и