wwСтудијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Предузетничке иновације

Наставник:

Радовановић В. Владимир

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Предмет је конципиран тако да студента упозна са основима технолошких и предузетнићких иновација, њиховим значајем за стварање додатне предности, те да подстакне креативност и иницијативност студената у стварању амбијента за иновације и њихову примену у предузетничком менаџменту предузе у предузећу.

Исход предмета

-Упознавање студената са основама и трендовима технолошког развоја, креативне економије  и предузетничких иновација и важности њихове примене у управљању развојем предузећа.

- Оспособљавање и мотивисање студената за иницијативност, иновативност и креативност и примену знања из области иновација, заштиту интелектуалне својине и иновативног предузетничког амбијента, као и за перманентно усавршавање у овој области.         

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава- Појам и теоријске основе предузетништва и иновација, знање и иновације. Појам иновација и патената, технолошких иновација. Врсте иновација. Дизајн, визуелни идентитет, жиг знак, бренд, географско порекло. Дизајнер и предузетник, дизајн као предузетништво. Појам и заштита интелектуалне својине. Трансфер знања и нових технологија, примена технологије и предузетничке иновације. Национални иновативни систем. Подстицање иновативности, Креативност и врсте креативности, креативно мишљење, креативна економија. Креативност и иницијативност предузетника.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежбе прате предавања и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са акцентом на примере из праксе

Литература:

1.

Peter f. Drucker: Иновације и предузетништво, пракса и принципи,  Грмеч, Београд, 2004.

2.

Стошић, Б.:  Менаџмент иновацијама, Факултет организационих наука, Београд 2013.

3.

Peter Drucker: Менаџмент за будућност, Грмеч, Београд 2006.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30