Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Предузетништво и запошљавање

Наставник:

Радовановић В. Владимир

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената теоријом и историјом тржишта рада и запошљавања, макро и микро економским познавањем тржишта рада, одређивање понуде и потражње за радом на нивоу предузећа и националне економије.Индустријски односи, улога и утицај синдиката у преговорима о одређивању цене рада и осталих услова рада и запошљавања. Узроци незапослености и политике за њено смањивање. Савремене тенденције увођења флексибилних облика запошљавања.Улога и значај предузетништва у стварању нових радних места. Мере подстицаја предузетништва и запошљавања.

Исход предмета

Студент се упознаје са основним појмовима, кретањима и законитостима тржишта рада и запошљавања, стиче теоријска и специфична знања из области економије рада и предузетничтва и оспособљавање за адекватну примену у пракси стечених знања и вештина.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни принципи предузетништва као носиоца привредног и друштвеног развоја како националне тако и глобалне економије. Предузетништво као носилац стварања нових послова. Улога и значај малих, средњих и великих предузећа за отварање нових радних места. Квалитет рада: инвестиције у људски капитал као једини креативни ресурс  који својим иновативним стваралаштвом чине основ предузетничких активности за отварање нових радних места у циљу запошљавања нових радника. Стварање повољног амбијента  и других мера подстицаја за развој предузетништва и креирањ нових послова. Запошљавање и врсте запопошљавања, флексибилни облици, самошапошљавање, искуства ЕУ. Запосленост и незапосленост и мере утицаја на даље промене. Држава и тржиште рада, флексиксибилност тржишта рада. Приватне агенције за запошљавање. Савремени  индустријски односи, улога и утицај синдиката на  колективно преговарање. Економска и професионална заштита запослених. Законске регулативе и радни однос.

Практична настава

Вежбе прате предавања и обухватају разраду програмом предвиженог градива са разматрањем примера из теорије и праксе

Литература:

1.

Грозданић, Р.:Предузетништво, Факултет техничких наука Чачак, 2005.

2.

 Грозданић, Р. И група аутора: Мала и средња предузећа и запошљавање, Институт за развој предузетништва МСП, Београд, 2000.   

3.

Радовановић, В.: Менаџмент људских ресурса - одабрана поглавља, ФТН Чачак 2009.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања ће бити презентована усменим излагањем праћена презентацијом у Power pointu, интрактивну наставу и вежбе, базиране на примерима из праксе.На вежбама је обухваћен и рад око израдесеминарског рада и припрема за његову презентацију.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30