Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Примењена математика

Наставник:

Ђурчић Ж. Драган

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање фундаменталних знања из области линеарне алгебре и математичке анализе.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним математичким идејама, концептима и резултатима и да буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Језик математике, формуле и технике доказивања, скупови, релације, функције, поље реалних бројева, поље комплексних бројева, матрице, сабирање и множење матрица, детерминанте, особине детерминанти, детерминанте вишег реда, инверзна матрица, системи линеарних једначина, Гаусов метод елиминације, Крамерово правило, дискусија система линеарних једначина, решавање система једначина помоћу матрица, низови, гранична вредност низа, Кошијеви низови, монотони низови, гранична вредност функције, непрекидност функције, прекиди функција, извод функције, основна правила за први извод функције, диференцијал функције, геометријско тумачење извода и прираштаја функције, извод сложене функције, изводи вишег реда, примена извода, монотоност и екстремне вредности функције, теореме средње вредности, конкавност графика функције, Лопиталово правило, испитивање функција, процентни рачун, каматни рачун, прост каматни рачун, сложен каматни рачун, крајња вредност капитала, почетна вредност капитала, време укамаћивања, вредност каматне стопе, прерачунавање каматних стопа, кредит, кредит са једнаким отплатама, кредит са једнаким ануитетима.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области.

Литература:

1.

М. Жижовић, Математика, ИЦИМ, Крушевац, 1998.

2.

М. Жижовић, О. Николић, Квантитативне методе, Сингидунум, Београд, 2011.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

3

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3

писмени испит

35

практична настава

3

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

4