Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Примењено књиговодство

Наставник:

Ристић Ж. Кристијан

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са методолошким аспектима двојног књиговодстава. Први аспект се односи на разумевање примене инструмената двојног књиговодства: инвентара имовине, књиговодствене документације, контног оквира и контног плана, пословних књига, пробног биланса и закључног листа, као и финансијских извештаја.

Други аспект се односи на разумевање методолошких аспеката двојног књиговодства у различитим делатностима, односно специфичности књиговодственог обухвата пословних трансакција у производним, трговинским, финансијским и буџетским организацијама..

Исход предмета

Оспособљавање студената за практично књиговодствено обухватање економских трансакција у свим фазама пословног циклуса како у производним и трговинским предузећима, тако и у финансијским и буџетским организацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе система двојног књиговодства: Књиговодство као део рачуноводства, Циљеви, задаци и предмет књиговодства, Инструменти књиговодствене функције, Принципи у књиговодству

Практична настава

Стандардна методологија књиговодства: Отварање пословних књига на основу инвентара и биланса стања, Контрола књиговодствене документације, Контирање пословних промена коришћењем званичног контног оквир, Књиговодствена евиденција средстава, обавеза , капитала, расхода и прихода, предзакључна књижења и Формалан закњучак књига

Специфичности примене система двојног књиговодства у производним предузећима: Системи обрачуна трошкова и калкулација цене коштања, Евиденција производње, полупроизвода и готових производа, Релације између финансијског (класе 0-8) и погонског књиговодства(класа 9), Обрачун промене вредности залиха, Утврђивање периодичног резултата по методи укупних непотпуних трошкова

Специфичности примене система двојног књиговодства у трговинским предузећима: Евиденција набавке и продаје робе у трговинским педузећима на велико и трговинским предузећима на мало, Евиденција нивелације продајних цена, повраћаја робе од стране купца, враћања робе добављачу, Књиговодствени обухват ризика залиха, као и мањкова и вишкова робе

Специфичности примене система двојног књиговодства у финансијским организацијама: (1)Методологија банкарског књиговодства: Књиговодствени третман пласирања новчаних средстава привреди и становништву, Евиденција прикупљања депозита, улога на штедњу и задуживања банке, Књиговодствени обухват послова платног промета,  послова са хартијама од вредности и осталих банкарских послова и (2)Методологија књиговодства у осигуравајућим друштвима: Контни оквир осигуравајућих друштава, Евиденција прихода и расхода од премија, Евиденција осталих прихода и расхода у друштвима за осигурање

Специфичности примене система двојног књиговодства у буџетским организацијама: Значај готовинске основе за рачуноводство буџетских организација, Евиденција нефинансијске и финансијске имовине, обавеза, текућих расхода и прихода, Књиговодствени третман издатака и примања буџетске организације

Литература:

1.

Радојко Лукић, Банкарско рачуноводство, Економски факултет Београд, Београд, 2008.

2.

Радојко Лукић, Рачуноводство осигуравајућих компанија, Економски факултет Београд, Београд, 2008.

3.

Љубица Гајић и Ивана Медвед, Методологија рачуноводства финасијских и буџетских организација, Економски факултет Суботица Универзитета у Новом Саду , Суботица, 2009.

4.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво ће бити презентирано путем решавање задатака са анализом добијених резултата по предвиђеним темама. Теоријска знања студената биће поткрепљена  aнализом случајева из праксе домаћих и страних компанија.. Провера познавања методолошких аспеката примењеног књиговодства се врши путем колоквијума, презентације и одбране семинарског рада, као и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

20