Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Привредно право

Наставник:

Мићовић С. Миодраг

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

     

Циљ предмета

Упознавање студената са правним правилима којима се регулише статус привредних субјеката и правни односи у које ступају привредни субјекти.

Исход предмета

Стицање знања о оснивању, управљању и пословању привредних субјеката, о закључењу и извршењу привредно-правних послова, обављању банкарских послова, издавању и дејству хартија од вредности.

Садржај предмета

Теоријска настава

У оквиру предмета се изучавају следећа основна питања: статусни положај привредних субјеката, општа правила о закључењу, извршењу и престанку уговорног односа, посебна правила која се тичу привредних уговора, банкарски послови, општа и посебна правила о појединачним и серијским хартијама од вредности.

Практична настава

     

Литература:

1.

Мићовић, М., Привредно право, ИЦИМ+, Крушевац, 2007.

2.

И. Јанковец, М. Мићовић, Привредно право, Крагујевац, 2006.

3.

Мићовић, M., Привредно право, Крагујевац, 2012.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, семинарски радови, консултације.

Практична настава:Вежбе

Провера теоријског знања и анлиѕа праксе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

50

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10