Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Програмирање база података

Наставник:

Милошевић М. Данијела

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

базе података

Циљ предмета

Основни циљ је да се студенти детаљније упознају са актуелним системима за управљање базама података. Детаљнијим упознавањем са SQL (Structured Query Language) језиком, студент ће се оспособити за дефинисање, коришћење и контролу података релационе базе података и могућност креирања корисничке апликације. Материјал такође обухвата програмирање базе података, одржавање и администрација база података. Тиме се заокружује знање програмера или администратора да конкретан реалан систем пресликају у корисничку базу података и креирају апликацију.

Исход предмета

Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања у имплементацији база података креирањем физичких база података  напредних концепата SQL-а и PL/SQL-a.

Садржај предмета

Теоријска настава

Системи за управљање објектно релационим базама података. Окружење за рад са ORACLE базама података. Напредне функције SQL-а: унапређење перформанси упита и подупита; напредно коришћење групних функција. Креирање и управљање погледима и секвенцама; Основе сигурности база података; Трансакције. Конкурентност. Опоравак. Администрација базе података и корисника.

Концепти PL/SQL-а који омогућују чување апликативне логике у самој бази података. Структура и врсте блокова, декларација променљивих. Рад са курсорима. Управљање грешкама; Процедуре; Функције; Тригери.

Угњеждења упитних језика у процедуралне језике; SQL/Java.

Практична настава

Лабораторијске вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у програмирање ORACLE базама података. Студенти током вежби раде са различитим Oracle окружењима за рад са базама података: Оracle Application Express, SQL Developer, SQL Developer Data Modeler, Oracle ADF

Литература:

1.

J. Casteel, "Oracle 11G: SQL: SQL; Cengage Learning", (2009), ISBN 1439041288, ISBN 9781439041284

2.

D. Mills, P. Koletzke, A. Roy-Faderman, "Oracle JDeveloper 11g Handbook: A Guide to Fusion Web Development", Oracle Press 2009; ISBN-10: 0071602380 ISBN-13: 978-0071602389

3.

‪A. Nanda, ‪S. Feuerstein, "Oracle PL/SQL for DBAs", ‪O'Reilly Media, 2009, Ebook ISBN: 978-0-596-10435-1 | ISBN 10: 0-596-10435-9

4.

Rob, P., Coronel, C. (2009). Database Systems: Desing, Implementation, and Management, Cengage Learning;ISBN-

1423902017, ISBN 9781423902010

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих задатака и пројекта коришћењем наведених алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30