Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Програмски језици

Наставник:

Урошевић Д. Владе

Статус предмета:

И, И, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Увод у програмирање

Циљ предмета

Упознавање  са  структурним  језицима и потпуно овладавање C језиком као језиком опште намене и  његовим предностима над другим језицима.  Показивачи, динамичко алоцирање меморије, операције над битовима. Упознавање са  структурама, низовима, радом са датотекама. Упознавање са класама и објектима, као основом објектно орјентисаног програмирања.

Исход предмета

Студент  зна да користи  све предности  C језика  као језика опште намене и једног од најбољих структуираних језика.  У потпуности влада показивачима  и функцијама.  Користи операције над битовима и користи динамичко алоцирање меморије.   Добро влада  контролом тока програма  и   наводи се да у решавању  задатака и  свакодневном животу примењује програмерску логику. Познаје концепт објектно орјентисаног приступа, и користи класе и објекте у програмском језику C++.     

Садржај предмета

Теоријска настава

Језик C и C++. Детаљан опис основа језика, структура програма. Типови података: скаларни типови, дефинисање типа, низовни типови. Улазно/излазна конверзија података. Оператори и изрази, конверзије и поредак израчунавања. Управљачке структуре: секвенца, селекције, циклуси и скокови. Показивачи и низови: адресе и показивачи; адресна аритметика; динамичка додела меморије. Модуларизација програма (функције), механизам преноса аргумената. Рекурзивне функције, показивачи на функције, аргументи главног програма, библиотечке функције. Видљивост и животни век променљивих. Дефинисање и употреба структура и унија. Дефиниција датотека и функције за рад са датотекама (отварање, затварање, улаз/излаз). Команде претпроцесора. Основи објекно оријентисаног концепта: апстракција, енкапсулација и класификација. Дефиниција класе, атрибути, функције чланице и објекти.

Практична настава

Израда програма у језику C који обухватају контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке. Израда програма у језику C++ са коришћењем објеката и класа. Утврђивање начина извршавања програма. Тестирање програма.

Литература:

1.

Урошевић, Владе, Програмски језик C, Уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2008, ИСБН 978-86-7776-068-7, COBISS.SR-ID 154223116, 176 с.

2.

Урошевић В. Програмски језик C, Збирка задатака, 2008, ИСБН 978-86-7776-063-2, COBISS.SR-ID 150013964, 239 с.   

3.

Краус, Л., Програмски језик C++ са решеним задацима, 3. издање, Академска мисао, 2000.

4.

Урошевић В Cјезикјасноверзија2.  Ауторизована презентација

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

10

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и