Студијски програм:

ОАС Мех, ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Програмско управљање машинама

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Да студенти стекну знања о системима управљања код производних машина, са посебним освртом на системе програмског и адаптивног управљања, као и о елементима технике програмског и адаптивног управљања, њиховом применом а посебно код машина алатки са CNC управљањем. Као даљи логичан корак, студенти треба да овладаjу основним методама њихове технолошке припреме, а посебно методама програмирања машина алатки са CNC управљањем.

Исход предмета

Студенти ће стећи знања о машинама алаткама, примењеним системима управљања, а посебно о машинама базираним на CNC технологиjама. Такође студенти ће бити оспособљени за програмирање машина алатки са примењеним CNC управљањем у технологиjи обраде стругања, глодања и бушењa и сл.

Садржај предмета

Теоријска настава

Програмско управљање машинама (механички системи са управљачким вратилом, копирни системи, циклични системи и системи нумеричког управљања, тj: конвенционално (NC), компjутерско (CNC) и дистрибутивно (DNC) нумеричко управљање. Адаптивно управљање ( Адаптивни системи граничног управљања- AdSGU, и Адаптивни системи оптималног управљања- Аd SOU). Елементи технике нумеричког управљања ( CNC управљачке jединице, погонски системи, машина алатка као обjект управљања и мерни системи). Апликациjа CNC технологиjе код машина алатки ( стругови, глодалице,бушилице, обрадни центри, машине алатке за обраду пластичним деформисањем и др, машине за ултразвучну, ласерску, електроеродиону обраду и др, машине алатке са паралелном кинематиком, мерне машине и др). Програмирање машина алатки у NC коду, APT- систем за програмирање машина и основе CAD/CAM програмирања машина.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студиjски истраживачки рад

Вежбе су лабараториjске (посета фирмама) и у рачунарскоj учионици. Током семестра путем колоквиjума и семинарских радова редовно се проверава знање студентата. Испит се полаже писмено и усмено. Успешно положени колоквиjуми могу заменити писмени део испита. Усмени део испита коjи се одвиjа кроз одбрану семинарских радова jе обавезан.

Литература:

1.

Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама -  Програмирање машина алатки са примерима, Чачак, 2010.

2.

Бабић, Б., Проjектовање технолошких процеса, Машински факултет, Београд, 2001.

3.

Мечанин, В., Програмирање обрадних процеса на CNC машинама, Машински факултет, Краљево, 1997.

4.

Bollinger, J., Duffe, N., Computer Control of Machines and Processes, Addison- Wesley Publishing Company, 1989.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Вербална и демонстративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

0

практична настава

0

усмени испит

50

колоквијум-и

0

..........

     

семинар-и

2х20=40