Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Производне технологије

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

О, И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Cтуденти треба да овладаjу потребним знањима о конвенционалним и савременим технолошким системима као условима за брзу, успешну и конкурентну поjаву производа на тржишту. Taкoђе студенти треба да стекну потребна знања о основама техноекономских анализа, системима квалитета и организационим знањима у производним технологиjама.

Исход предмета

Стечена знања о конвенционалним и савременим производним технологиjама, посебно о производним технологиjама и машинама базираним на CNC технологиjама као и о технологиjама и машинама у технолошким процесима добиjања производа од основних неметала (дрво, пластика и гума), техноекономским показатељима и системима квалитета у производним технологиjама

Садржај предмета

Теоријска настава

Структурни развоj и аутоматизациjа у производним технологиjама, системи и процеси у производним технологиjама. Основне методе обраде метала и машине: обрада метала резањем и пластичним деформисањем и машине за обраду, неконвенционалне методе обраде метала и методе за обраду метала деформисањем великим брзинама и машине. Методе и машине примарне и финалне прераде дрвета, технологиjа добиjања производа од пластичних маса, технологиjа ливења метала под притиском, машине за ливење метала под притиском, машине за инjекционо пресовање пластичних маса, машине за директно пресовање пластичних маса. Методе добиjања полупроизвода од гуме из претходно припремљених смеша: извлачење гумених фолиjа (календирање) и машине за извлачење гумених фолиjа, бризгање и машине за израду гумених полупроизвода бризгањем. Методе добиjања готових производа од гуме: топла вулканизациjа у аутоклавима, вулканизациjа у калупима, етажне пресе, инjекционе пресе, континуална вулканизациjа и машине за континуалну вулканизациjу. Техноекономске анализе у производним технологиjама и дефинисање релевантних фактора за избор оптималних технолошких процеа, организациона знања и системи квалитета у производним технологиjама.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студиjски истраживачки рад

Вежбе се одвиjаjу у лабораториjи и преко посете фирмама. Током семестра путем колоквиjума и семинарских радова редовно се проверава знање студентата. Испит се полаже усмено. Усмени део испита одвиjа се кроз одбрану семинарских радова и обавезан jе.

Литература:

1.

Калаjџић, М., Технологиjа машиноградње, Машински факултет, Београд, 2004.

2.

Белић, И., Неконвенционални поступци обраде, Београд, 2010.

3.

Лукић,Љ., Флексибилни технолошки системи, Краљево, 2008.

4.

Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама -  Програмирање машина алатки са примерима, чачак, 2010.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Вербална и демонстративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

0

практична настава

0

усмени испит

40

колоквијум-и

25=50

..........

     

семинар-и

0