Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Пројекат из Разводних постројења

Наставник:

Мијаиловић Р. Владица

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

 

Циљ предмета

Оспособљавање студената да применом до сада стечених знања сами испројектују једно ВН-постројење, уз поштовање важеће законске регулативе и техничких препорука.

Исход предмета

Студент способан да испројектује ВН-постројење датог типа у реалним околностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање студената са важећом законском регулативом и техничким препорукама у области ВН-постојења. Примери примене у пракси. Избор произвођача опреме. Техно-економски прорачуни и избор напојповољнијег решења.

Практична настава

-

Литература:

1.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Разводна постројења", Академска мисао, Београд, 2005.

2.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, Д. Саламон" Разводна постројења- збирка решених задатака  са прилозима", Академска мисао, Београд, 2012.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања и  решавања практичних примера на табли.  Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

70