Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Пројекат из анализе електроенергетских система

Наставник:

Сарић Т. Андрија

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

Нема

Циљ предмета

Сагледати важност и математичке алате који се користе за основне анализе ЕЕС-а (токове снага, кратке спојеве и стабилност). Ови резултате су улазни подаци за друге области, као што су планирање, експлоатација, регулација и управљање ЕЕС-има. Пошто се анализирају системи великих димензија и сложености, циљ је и сагледати потребу за ефикасним рачунарским техникама за ове прорачуне. Коначно, пошто се овакве анализе, по правилу, раде са готовим (скупим) програмским пакетима циљ је сагледати и начине њихове примене за анализе реалних ЕЕС-а.

Исход предмета

Студент способан да реши конкретне проблеме за реалне електроенергетске системе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање студената са постојећим софтверским пакетима за решавање појединих проблема анализе електроенергетских система. Избор пакета за практичан рад.

Практична настава

Решавање конкретних проблема применом готовог софтверског пакета.

Литература:

1.

М. С. Ћаловић и А. Т. Сарић, Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао и Технички факултет у Чачку, 2004.

2.

Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система, I и II део, Академска мисао, Београд, 2002.

3.

Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов и А. Савић, 100 решених задатака из анализе електроенергетских система, Академска мисао, Београд, 2002.

4.

В. Стрезоски и Д. С. Поповић, Прорачуни стационарних режима електроенергетских система, Факултет Техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, 1994.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Практичан рад са готовим софтверским пакетима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

70