Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа

Наставник:

Ранковић М. Александар

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

3

Услов:

 

Циљ предмета

Оспособљавање студената да применом до сада стечених знања сами испројектују једну дистрибутивну или индустријску мрежу, уз поштовање важеће законске регулативе и техничких препорука.

Исход предмета

Студент способан да испројектује дистрибутивну и индустријску мрежу у реалним околностима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање студената са важећом законском регулативом и техничким препорукама из области дистрибутивних и индустријских мрежа. Примери примене у пракси. Избор произвођача опреме. Техно-економски прорачуни и избор напојповољнијег решења.

Практична настава

Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.

Литература:

1.

Рајаковић, Д. Тасић и Г. Савановић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Електротехнички факултет Београд и Академска мисао, Београд, 2004.

2.

Н. Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић и Д. Стојановић, Збирка задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005.

3.

Д. Поповић, Д. Бекут и В. Тресканица, Специјализовани ДМС алгоритми, ДМС група, Нови Сад, 2004.

4.

М. Танасковић, Т. Бојковић, Д. Перић и В. Шиљкут, Зборник решених проблема из дистрибуције и продаје електричне енергије, Академски клуб, Београд, 2006.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

70