Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Пројектовање дигиталних система

Наставник:

Петровић Б. Предраг

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ предмета: Упознавање са савременим приступима пројектовања дигиталних кола и система; упознавање са савременим методологијама пројектовања на принципима ASIC (Application Specific Integrated Circuit) и SoC (System on Chip); упознавање са језицима за описивање хардвера (VHDL, SystemC); упознавање са алатима за моделирање хардвера (ModelSim).

Исход предмета

Студент може да објасни принципе пројектовања савремених дигиталних кола и система; познаје методологију пројектовања дигиталних кола и система; познаје језике за описивање хардвера и може да пише моделе једноставних дигиталних система коришћењем VHDL језика; може да користи алате за симулацију програмских модела дигиталних кола (ModelSim).

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у пројектовање дигиталних система. Технологије дигиталних кола. Могућности интеграције и будући трендови.

Технике пројектовања. ASIC и SoC пројектовање. Карактеристике дигиталних кола. Прекидачке карактеристике. Кашњење, оптеретни фактори. Логичке структуре. Комбинационе и секвенцијалне мреже.

Стратегије при пројектовању. Развоћење сигнала такта. Пројектовање за мале снаге. Физички размештај кола.

Пројектовање подсистема. Аритметички блокови. Технике тестирања кола. Принципи тестирана током фабрикације. Принципи пројектовања са аспекта тестирања. Технике самотестирања.

Алати за пројектовање. Језици за описивање хардвера. VHDL. SystemC.

Практична настава

Израда практичних задатака коришћењем алата за пројектовање. Моделирање кола коришћењем VHDL и SystemC језика.

Литература:

1.

Zwolinski Mark, "Digital System Design with VHDL", 2th Edition, PEARSON, Prentice Hall, 2004.

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

20

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

10