Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Пројектовање помоћу рачунара у енергетици

Наставник:

Стојковић М. Саша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање студената са моделовањем и симулацијама помоћу рачунара. Такође, студенти треба да се упознају и са применом рачунара и програмских алата у техничким прорачунима и изради графичке документације пројекта.

Исход предмета

На крају курса студенти треба да буду способни да користе рачунар за техничке прорачуне и израду документације пројекта.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Увод, 2. Моделовање и симулације, 3. Примена програмских алата у техничким прорачунима (ATP-EMTP (Alternative Transients Program), Excel,), 4. Израда графичке документације пројекта (AutoCAD i Engineering Base).

Практична настава

Вежбе се изводе после завршетка презентације програмског алата. Оне се изводе у рачунарској учионици. Вежбе се састоје од практичног увежбавања коришћења програмског алата.

Литература:

1.

Златан Стојковић: Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Електротехнички факултет и Академска мисао, Београд, 2009.

2.

Саша Стојковић: Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients Program), Технички факултет у Чачку, Чачак, 2007.

3.

Jeff T. Roberts: Увод у AutoCAD 2002, SOHO GRAPH – Крушевац, 2003.

4.

Ивана Влајић-Наумовска, Небојша Кнежевић: Електричне инсталације и осветљење - Приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2009.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

На предавањима (14 недеља по 2 часа) студенти се упознају са принципима моделовања и израде техничке документације помоћу рачунара. Рад са сваким од програма демонстрира се извођењем вежби наведених у литератури. Теоријска предавања и демонстрација програма изводе се помоћу видео бима.

Вежбе се изводе после завршетка презентације програмског алата. Оне се изводе у рачунарској учионици. Предвиђено је да највише два студента раде за једним рачунаром. Вежбе се састоје од практичног увежбавања коришћења програмског алата. После презентације рада програма, студенти вежбе изводе самостално.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

8

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

32

колоквијум-и

3×15=45

..........

     

семинар-и

15