Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Психологија

Наставник:

Бјекић Р. Драгана

Статус предмета:

О, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са сазнањима система психолошких дисциплина формативних за васпитање и наставу, и оспособљавање за праћење и усмеравање психолошких елемената и димензија васпитно-образовног процеса.

Исход предмета

Студент функционално објашњава основне психолошке појмове и теорије; објашњава психичке процесе, функционисање личности и психички развој, препознаје ефекте чинилаца развоја; препознаје психолошке аспекте васпитно-образовних и наставних процедура; анализира и планира психолошке аспекте наставе и васпитања, социјалну и наставу интеракцију и комуникацију; познаје психолошке димензије професионалног деловања наставника и развија сопствене професионалне вештине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Психологија као научни систем, значај за професионално деловање наставника. Методологија психолошких истраживања. Органске основе психичког живота.

Основе опште психологије: когнитивни психички процеси; динамички психички процеси – емоционални процеси и конативни процеси. Појам личности, црте, структура и динамика личности. Појам и чиниоци развоја; законитости психофизичког развоја, критични периоди у развоју, зрелост. Развој психичких функција и процеса. Периодизација психичког развоја. Психолошке карактеристике адолесцената.

Психологија васпитања и образовања: подручја учења, школско учење, димензије учења. Фактори учења и памћења. Трансфер. Напредовање у учењу. Социјалне димензије васпитања и наставе: васпитање као психолошки процес; разредна клима, стилови васпитања, стилови руковођења. Индивидуализација: обдарени ученици, ученици са тешкоћама; психолошки аспекти инклузивног образовања. Професионални развој. Основе психологије рада. Психологија наставника: личност наставника, успешност, улоге.

Практична настава

Препознавање психичких процеса; повећавање интерперсоналне свесности; препознавање детерминанти психичког развоја, предвиђање тока психичког развоја. Избор метода учења и управљање процесом учења. Планирање процедура праћења напредовања ученика. Динамика група. Идентификовање ученика са посебним карактеристикама. Улога наставника у планирању професионалног информисања и усмеравања ученика. Анализа посла и професионална селекција.

Литература:

1.

Андриловић, В. и Чудина, М. (1988). Психологија учења и наставе, Загреб: Школска књига

2.

Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника, Ужице: Учитељски факултет.

3.

Бјекић, Д. (2007). Психологија за наставнике 1, Чачак: Факултет техничких наука, е-издање. (ITlabMoodle)

4.

Брковић, А. (2010). Развојна психологија, Чачак: Регионални центар за проф. развој (поглавља)

5.

Милојевић-Апостоловић, Б. (2012). Психологија, Београд: Нови логос.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање; е-настава); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење, традиционална настава подржана е-курсом..

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

24

практична настава

10

усмени испит

46

колоквијум-и

10 (предиспитни кол)

..........

     

семинар-и

0

     

0