Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Рачунарске апликације

Наставник:

Младеновић М. Владимир

Статус предмета:

О, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студенти овладају знањем о могућности стандардизованих примена савремених рачунарских апликација (РА). Сазнања им омогућавају да применом РА боље разумеју процесе у раду са ИТ и системимa.

Исход предмета

Студенти треба да буду оспособљени за коришћење РА. Способни су да извршавају захтеве везане за брзо долажење до информација и да их благовремено и адекватно примене у пословној пракси.

Основни исходи учења: 1) објаснити промене различитих подручја примене ИТ (како и у којој мери), 2) објаснити како ИТ утичу на глобализацију светске привреде, културе, политичког система, здравства, безбедности, рата, итд.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теме: класификација РА у ИТ (CAD примене, аутоматизација канцелариског пословања, ИТ у информацијама, документација и публикације, ИТ у банкарству, ИТ у индустрији, ИТ у трговини и транспорту, ИТ у науци, ИТ у образовању, ИТ у биомедицини и остале апликације); софтверске лиценце; текст едитори у РА; рад са табеларним калкулацијама у РА; представљање цртежа у рачунарима; апликације за цртање пословних цртежа и дијаграма.

Практична настава

(1) Обрада текста: структура документа, табулатори, ступци (колоне), листе набрајања, хедер и футер, нумерација страна,  фуснота и енднота, симболи, табеле, графика, рад са формулама (Equation), помоћни алати (Clear, Find, Replace, AutoCorrect...), израда садржаја, натписи за објекте, индекси, циркуларна писма, поља, обрасци, оквири, коментари, ревизија текста, макрои, заштита докумената, штампање.

(2) Рад са табелама: навигација, селектовање, управљање, рад са подацима (форматирање, контрола уноса, заштита), штампање докумената, уношење формула, проблеми са формулама, праћење формула и отклањање грешака, референце (релативне, апсолутне, мешовите, 3-D), структура и рад са функцијама (унос, коришћење, основне функције, математичке функције,  функције за рад са текстом, датумске, статистичке, логичке), елементи графикона (основни типови, креирање, уређивање), базе података (елементи и унос), сортирање података, филтрирање података, уметање међувредности, функције за рад са базом података, финансијске функције, проналажење вредности у листи података, тражење циља, израда сценарија, пивот табеле.

(3) Пословна графика (CorelDraw као пример): основни прозор, подешавање параметара, цртање основних облика, рад са текстом, разни ефекти, уметање слика, штампање. (4) Visio (или слични апликациони алати): интерфејс, временско планирање (Calendar, Timeline, Гантов дијаграм), дизајнирање радног простора (Building Plan).

Литература:

1.

Комплет књига за ECDL (модули од 1 до 7), Компјутер библиотека, 2007.

2.

Станковић Н., Практикум Excel, Microcom, Чачак, 2002.

3.

Вељовић А., Вуловић Р., Пословне рачунарске апликације, ТФ Чачак, 2008.

4.

CorelDRAW 8 za neupućene, Deke McClelland, Микро књига

5.

Osnove Visio 2002, Elisabeth Knottinham, Компјутер библиотека, Чачак, 2002.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- предавања: комбинација класичне наставе уз коришћење пројектора, са Е-учењем и учењем на даљину.

- вежбе: одржавају се у рачунарској лабораторији, која је опремљена одговарајућом хардверском и софтверском опремом,  праћење припремљених вежби у форми електронског курса.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

30

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

15