Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Рачунарске мреже и комуникације

Наставник:

Младеновић М. Владимир

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Информационе технологије

Циљ предмета

Упознавање са основним аспектима умрежавања рачунара, физичком и логичком организацијом локалних и глобалних мрежа, слојевитим архитектурама (OSI, TCP/IP) и сервисима Интернета. Овладавање основама конфигурисања, адмнистрирања локалне мреже и мрежних сервиса, ка стандардизованом пројектовању мрежа.

Исход предмета

Исходи омогућавају да студенти:

- познају принципе организације и пројектовања рачунарске мреже, рад мрежних ресурса (хардвера и основних мрежних протокола),

- умеју да подесе основне мрежне поставке под различитим оперативним системима, да инсталирају и покрену различите Интернет сервисе,  да анализирају различите параметре мреже, да дијагностификују и отклоне кварове у мрежи.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у комуникације и мреже (значај и примене рачунарских комуникација). Појам мреже. Значај комуникација. Класификација мрежа. 2) Начини и средства за пренос информација (врсте сигнала, средства за пренос сигнала, кодови за пренос података, заштита података у преносу, откривање и исправљање грешака). 3) Комуникациони уређаји (модеми, мултиплексери, концентратори, мостови, преклопници, рутери, вратнице, интерфејси). 4) Архитектура мрежа. Протоколи. Хијерархија протокола. Трослојни модел. OSI референтни модел. Стандардизација у областима ИТ и телекомуникација. Стандардизација мрежа. Протокол HDLC. Мреже X.25. 5) Локалне мреже. Медијуми који се користе у LAN-овима. Топологије мрежа (прстен, магистрала, стабло, звезда). Алоха систем. CSMA протокол. IEEE 802.х серија стандарда (Ethernet, магистрала са жетоном, прстен са жетоном). Клијент-сервер модел. 6) Интернет. Интернет услуге (Е- пошта, FTP, дискусионе групе, WWW...). P2P мреже. Повезивање на Интернет. Мобилна телефонија. TCP/IP референтни модел).

Практична настава

Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад.

Аудиторне (комплетан аудиторијум) и вежбе у умреженој рачунарској лабораторији са Интернет везом

Литература:

1.

З. Урошевић, Увод у рачунарске мреже и телекомуникације, Технички факултет, Чачак, 2004

2.

Р. Крнета, М.Милошевић, Практикум из рачунарских мрежа и комуникација, Технички факултет, Чачак, 2005

3.

A.С.Таненбаум: Рачунарске мреже, превод четвртог издања, Микрокњига, Београд, 2005

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- предавања у учионици, демонстрационе вежбе, радионице (практична кооперативна настава)

- Е-учење (постављање лекција, материјала за вежбе, тестова за проверу знања и форумских дискусија у оквиру Moodle LMS система)

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

     

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и