Студијски програм:

ОАС ИТ

Назив предмета:

Рачунарске симулације

Наставник:

Урошевић Д. Владе

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са процесом и техникама рачунарске симулације. Оспособљавање за самостално симулирање процеса   у  образовању, индустрији и  истраживању,    или симулирање  проблема из реалног окружења.

Исход предмета

Студент  усваја теоријска и практична знања о бројним могућностима примене рачунарске симулације, као и предностима које ова примена има у решавању проблема из реалног окружења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод  и историјски преглед  развоја  симулације  проблема из реалног окружења. Компјутерска симулација. Врсте симулација: Симулација континуалних и дискретних  система. Симулација  детерминистичких,  стохастичких и мешовитих  система.  Софтвери за симулацију.  Примене виртуелне стварности у симулацији, експерименту, Принципи креирања корисничког интерфејса; историјски преглед виртуелне стварности; виртуелна окружења - парадигме; примене; улазни и излазни уређаји; 3D рачунарска графика у реалном времену; креирање сцена виртуелне стварности, симулација, алати за имплементацију. (Virtual reality) Измењена реалност (Augmented reality)

Практична настава

Вежбе, домаћи задаци, колоквијуми, семинарски рад. Теме: MatLab - Основе MatLabа, променљиве, оператори и основне функције, Вектори и матрице, 2Д и 3Д графика, површине, Управљање током програма, Sinulink;  
 Autodesk Maya, 3D Studio Max, Universal Mechanism.  Израда   (Virtual reality) или  (Augmented reality) апликације пролазећи кроз све фазе: моделовање, (геометријски, кинематички, физички модел) и његово понашање, алати за програмирање, графичке сцене, људски фактор  и
VR i AR њихово деловање на приватни и јавни живот .  

Литература:

1.

Uvod u MatLab 7.5 sa primerima, Amos Gilat, Микро књига

2.

Virtual Realty technology Grigore  Burdea, Philippe  Coiffet, 2nd.ed. A Wiley Interscience publication ISBN 0-471-36089-9

3.

3ds max 6 kroz primere, Ted Boardman, Микро књига

4.

Maya 5 kroz primere,  Garry Lewis, Jim Lammers, Микро књига

5.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_simulation_software

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- предавање: комбинација класичне методе наставе уз коришћење пројектора и  On-line приступ Интернету.

- вежбе: одржавају се у рачунарској лабораторији, која је опремљена одговарајућом хардверском и софтверском опремом,  праћење припремљених вежби у форми електронског курса.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

10

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

15