Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Рачунарске телекомуникације и мреже

Наставник:

Ђорђевић С. Борислав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Архитектура и организација рачунара

Циљ предмета

Стицање знања из основних параметара који утичу на пренос говора и података у комуникационим системима, из технологија и стандарда савремених рачунарских мрежа

Исход предмета

Оспособљавање за пројектовање и реализацијом рачунарских мрежа мање величине и сложености

Садржај предмета

Теоријска настава

1.          Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Веза са другим курсевима.

2.           Слојевита архитектура протокола; референтни модели OSI и TCP/IP.

3.          Временски, фреквенцијски домен, Фуријеова анализа, аналогни и дигитални пренос података, кодирање модулације, фреквенцијски, временски и кодни мултиплекс, теорема одмеравањаомуникационе технике, детекцијa грешке, модеми, контрола тока, контрола грешке, клизајући прозор

4.          Локалне рачунарске мреже по IEEE стандардима: IEEE 802.1 - IEEE 802.5.

5.          Међусобно повезивање рачунарских мрежа. Мостови, комутатори и рутери.

6.          Протоколи на слоју мреже. Интернет протокол IPv.4, класе адреса, прављење подмрежа; Интернет протокол IPv6.

7.          Рутирање у рачунарским мрежама. Директно и индиректно рутирање, алгоритми вектора удаљености, стања везе, протоколи RIP, OSPF, BGP.

8.          Протоколи транспортног слоја. Протокол са успоставом везе TCP; метод клизајућег прозора; дијаграми стања. Протокол без успостве везе, UDP.

9.          Протоколи апликационог слоја.

Практична настава

У лабораторији, администрирање умрежених рачунара

Литература:

1.

А. Таненбаум, Рачунарске мреже, Микрокњига, Београд, 2013.

2.

В. Васиљевић, Рачунарске мреже, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2008.

3.

В. Васиљевић, Г. Предраг, Б. Крнета, М. Крстановић, Н. Мачек, Б. Богојевић, Рачунарске мреже - приручник за лаб. вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2012

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

60

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и