Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Разводна постројења

Наставник:

Мијаиловић Р. Владица

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са тренутним и савременим концепцијама ВН-постројења, поступцима пројектовања и избора елемената постројења и методологијом провере одабраних решења.

Исход предмета

Студент способан да, за познате улазне величине, изврши прорачун напрезања елемената постројења, спроведе основне анализе поузданости и процени да ли изабрани елементи задовољавају постављене захтеве.

Садржај предмета

Теоријска настава

Струје кратких спојева. Трофазни кратки спој на крајевима генератора. Трофазни кратки спој у радијалним шемама. Карактеристичне вредности струја кратких спојева. Критични услови за проверу опреме. Топлотни прорачун. Прорачун сила које делују на елементе постројења. Сабирнице и неизоловани проводници. Енергетски каблови. Прекидачи. Растављачи. Раставне склопке. Високонапонски осигурачи. Уклопке и одвајачи. Струјни трансформатори. Напонски трансформатори. Комбиновани мерни трансформатори. Оптички мерни уређаји. Енергетски трансформатори.  Електричне шеме постројења. Симболи и елементи шема. Једнополне и трополне шеме. Командни и сигнални уређаји. Диспозиције постројења. SF6-постројења. Хибридна постројења. Уземљење и уземљивачи.  Поузданост електроенергетских постројења.

Практична настава

Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака. Предвиђена је посета једном ВН-постројењу.

Литература:

1.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Разводна постројења", Академска мисао, Београд, 2005.

2.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, Д. Саламон, " Разводна постројења- збирка решених задатака  са прилозима", Академска мисао, Београд, 2012.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања,  решавања едукативних и практичних примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог испита.     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

60

практична настава

5

усмени испит

     

колоквијум-и

15

..........

     

семинар-и

15