Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Развој архитектуре

Наставник:

Радовановић М. Милош

Статус предмета:

О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање основног знања студената из области: архитектуре, као и формирање доброг естетског става и укуса.

Исход предмета

Од предмета се очекује да код студената створи неопходно знање из ових области које ће им омогућити и његову примену.

Садржај предмета

Теоријска настава

Садржи хронолошки преглед развоја архитектуре од праисторије па до савременог доба. Наставом је обухваћено и упознавање и стилских и конструктивних карактеристика архитектуре.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Теоријску наставу прате вежбе из архитектуре на којима студенти индивидуално раде уз помоћ насавника пројекат једног архитектонског објекта. Практична настава обухвата и техничка снимања архитектонских објеката и детаља и њихову стилску анализу. Уместо вежби студенти могу радити и семинарске радове који обухватају архитектонско снимање и истраживање објеката и простора.

Литература:

1.

М. Радовановић; Развој архитектуре, Чачак: Технички факултет, 2007.

2.

С. Николић; Општи преглед историје модерне архитектуре, Косовска Митровица, Факултет техничких наука, 2007.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

У настави се користе комбиноване методе теоријске наставе са пројекцијама, затим практичне вежбе које обухватају израду пројектаи истраживачки рад на терену.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

70

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

10