Студијски програм:

ИАС ТИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Развој информационих система

Наставник:

Вељовић В. Алемпије

Статус предмета:

И, О, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања како би могли да успешно раде у обејктно орјентисаном домену пројектовања и развоја информационих система тј. оспособиће се за повезивање и коришћење стандарда UML са класичним стандрадима за функционално моделирање.

Исход предмета

Оспособњеност за коришћење савремених техника, алата и методологије пројектовања и развоја ИС у анализе и дизајна ИС. Стицање целовите слике како се реализује развој ИС, од дефинисања захтева, преко анализе, дизајна до имплементације. Исходи предмета омогућавају да студент: 1) познаје терминологију и класификацију ИС-а, технике прибављања и дефинисања захтева; 2) користи моделе података (формални опис објектног модела, интегритет и безбедност података); 3) разуме, објашњава и анализира основне принципе објектног приступа пројектовању; 4) развија ИС и управља пројектима развоја ИС; 5) разуме вишеслојну архитектуру; 6) креира архитектуру савремених ИС и алтернативне начине организације; 7) разуме основе моделирања речника података, улогу и класификације; 8) препознаје и креира процесни „модел изврсности“; 9) познаје ресурсе ИС, CASE aлате за развој; 10) конфигурише ИС; 11) дефинише „стратешке аспекте“ животног циклуса система; 12) примењује ИС, анализира примене ИС-а и резултате.

Садржај предмета

Теоријска настава

Редослед излагања тема је усклађен са стандардизованим фазама, концептима и активностима у процесу пројектовања и развоја ИС, коришћењем одговарајућег CASE алата, кao специјализован софтверa у пројектовања и развоју ИС.

Теме: Дефинисање логичког модела функција, дефинисање физичког модела пословних процеса, дефинисање организационо-технолошког окружења. Препознавање фазе животног циклуса развоја система (захтеви корисника, анализа, дизајн, тестирање, имплемнтација) уз одговарајући концепт и поглед развоја: функционални поглед, поглед оријентисан ка подацима, објектно оријентисан поглед, поглед оријентисан на стања, на сценарију, на правилима, кроз примере развоја дијаграма (случајева употребе, активности, или дефинисања концептуалног модела, дијаграма секвенци, уговора о извршењу операција, дијаграма сарадње, потпуних дијаграма класа, дијаграма стања,  пакета сарадње, мустри и апликационих костура). Дефинисање технологије апликативне и мрежне архитектуре. Тестирање. Увођење. Одржавање.

Практична настава

Вежбе прате предавања (теоријску наставу) кроз објектно оријентисан концепт и израду: логичког модела функција, физичког модела пословних процеса, концептуалног модела и дијаграма (секвенци, сарадње, потпуних дијаграма класа, дијаграма стања итд). Израда апликације.

Кроз практичан рад, на разради конкретних компонената ИС, учвршћивати и проверавати теоретска знања.

Литература:

1.

А. Вељовић: Развој информационих система, Технички факултет Чачак, Чачак, 2011.

2.

А. Вељовић: Практикум из пројектовања информационих система, Мегатренд, Београд, 2005.

3.

Ж. Мицић и др: Наставни материјали на Веб сајту Факултета, ауторизована предавања на адреси система за Е-учење http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/ (Катедра за ИТ, Moodle-курс Информациони системи, 2012/2013).

4.

Ђ. Надрљански: Информациони системи, Факулт за индустријски менаџмент, ИЦИМ плус, 2006.

5.

З. Арсовски: Информациони системи, Машински факултет Крагујевац, CIM центар, 2002.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Настава се спровод на више "колосека", уз коришћење мешовитог модела и уз Е-learning концепт:

• Еx Катедра, интерактивност, дискусионе групе, семинари, контролни тестови итд.

• "фронтална" настава је комбинована са групним и појединачним приступом (уживо) уз коришћење актуелних наставних средстава (рачунар + видео бим),

• студентима је омогућено да део својих наставних обавеза реализују применом Е-learning концепта.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

20

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20

     

     

Напомена: Из библиотеке Факултета постоји могућност Е-приступа наведеним литературним Веб ресурсима (за ауторизована предавања на Мoodle-курсевима студентима се дају приступне лозинке или им се на вежбама додељују одговарајућа права за коришћење Е-ресурса)