Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Релејна заштита

Наставник:

Стојковић М. Саша

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање студената са релејним заштитним уређајима и концепцијама релејне заштите електроенергетских мрежа. Студенти се упознају са заштитним уређајима и системима релејне заштите водова, трансформатора, генератора, мотора и сабирница. Циљ је да науче принципе рада заштите, као и да пројектују заштитне системе.

Исход предмета

На крају курса студенти треба да буду способни да бирају и подешавају уређаје релејне заштите. Такође, треба да буду упознати са концепцијама и пројектовањем заштите електроенергетских постројења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Уводни део (Улога релејне заштите. Заштитни релејни уређаји. Основни захтеви),

Заштитни релеји (Струјни релеји. Напонски релеји. Релеји снаге. Дистантни релеји. Фреквентни релеји. Временски релеји. Статички заштитни релеји. Микропроцесорски релеји),

Заштита електричних мрежа (Кварови и ненормална погонска стања, прекострујна, усмерена, дистантна, диференцијална, земљоспојна заштита, АПУ и заштита од преоптерећења),

Заштита трансформатора (диференцијална, Бухолц, земљоспојна, прекострујна и од преоптер.),

Заштита сабирница (диференцијална, прекострујна, дистантна из суседних постројења),

Заштита генератора (краткоспојна, земљоспојна, диференцијална, од преоптерећења итд.),

Заштита мотора (заштита од кратких спојева, земљоспојева статорског намота, од преоптерећења, поднапонска заштита, од обрнутог редоследа фаза и од једнофазног рада.

На вежбама се решавају задаци који представљају нумеричке примере практичног подешавања заштитних уређаја. У рачунарској учионици Факултета техничких наука изводи се више рачунарских симулација којима се приказују избор и подешавање заштите помоћу програма за прелазне процесе у електроенергетском систему под називом ATP-EMTP.     

Практична настава

     

Литература:

1.

Д. Бекут: Релејна заштита, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1999.

2.

С. Стојковић: Збирка задатака из релејне заштите, Технички факултет, Чачак, 2003.

3.

М. Ђурић: Релејна заштита, Беопрес, Београд, 2008. (допунска литература)

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоријска објашњења студенти добијају на предавањима. На вежбама се решавају нумерички задаци који представљају примере практичног подешавања заштитних уређаја. Рачунарским симулацијама програмом ATP-EMTP (Alternative Transients Program - ElectroMagnetic Transients Program) приказује се избор и подешавање релејне заштите помоћу рачунара.

Провера знања врши се путем 4 колоквијума и завршног писменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

4×15=60

..........

     

семинар-и