Студијски програм:

ИС_ТИ

Назив предмета:

Саобраћај и саобраћајни системи

Наставник:

Лукић К. Јованка

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Оваладавање теоретским и практичним знањима везаним за концепт и основне појмове, димензије и специфичности саобраћаја  и превозних средстава, као и тенденцијама развоја саобраћајно-транспортних система у зависности од промена у окружењу.

Исход предмета

По завршетку курса сваки студент би требало да буде способан да: дефинише појам, карактеристике и специфичности саобраћајне «производње» и услуге, опише историјски развој саобраћаја и анализира чиниоце појаве и развоја саобраћаја, опише мултидимензионални концепт саобраћајног система, његове  елементе и подсистеме, разликује нове концепте саобраћаја и транспорта. Студент стиче неопходна знања о компонентама које чине превозно средство, влада законима теорије кретања на основу којих може да oпише, анализира и одреди карактер кретања возила у различитим условима експлоатације. Студент се такође оспособљава да у зависности од транспорног задатка одреди: габаритне димензије товарног односно путничког простора као и основне димензије комплетног система водећи рачуна о законским ограничењима и важећим стандардима; појавни облик терета и његов рационалан смештај у циљу оптималног искоришћења товарног простора; изврши организацију и смештај путника у путничком простору; потребне карактеристике мотора и трансмисије, како би се при извршењу задатог транспортног задатка постигла максимална поизводност. 

Садржај предмета

Теоријска настава

Саобраћајна производња и саобраћајна услуга,  услови појаве и развоја саобраћаја - карактеристике појединих историјских епоха,  саобраћајни систем и подсистеми: концепт и димензије, карактеристике/перформансе појединих видова саобраћаја, нови концепти саобраћаја, транспорта и комуникација, саобраћај и окружење: фактори развоја и ефекти функционисања. Основи теорије кретања моторних возила: кинематика и динамика точка, отпори при кретању моторног возила и потребна снага за њихово савлађивање, осовински притисци, граничне могућности возила, потребна снага мотора код возила, вучни биланс возила, избор параметара мотора и трансмисије, понашање возила на путу са бочно крутим и еластичним точковима, кочење моторних возила. Законска регулатива у саобраћају.

Практична настава

Конструкција превозних средстава: концепција градње, носећа конструкција, систем за пренос снаге, систем за управљање, систем за ослањање, систем за кочење. Оређивање отпора и снаге основног кретања возила, одређивање тежишта и осовинских реакција, одређивање реакције тла и граничних величина, кочење, вучне карактеристике возила, стабилност и управљивост, избор техничких карактеристика возила за извршење захтеваног транспортног задатка.

Самостална анализа студије случаја из области саобраћаја и саобраћајних средстава.

Литература:

1.

Демић М., Лукић Ј.: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет у Крагујевцу, 2011.

2.

Адамовић M.: Увод у саобраћај,  Саобраћајни факултет, Београд, 2003

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

/

писмени испит

/

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

2x20

..........

     

семинар-и

20