Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Савремене софтверске архитектуре

Наставник:

Младеновић М. Владимир

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

4

Услов:

     

Циљ предмета

упознавање савремених трендова софтверских производа и архитектура и овладавање савременим практичним „излазним“ знањима (на излазу са Факултета) и вештинама у области атхитектуре софтверских система потребних при реализацији сложених информационих система.

Исход предмета

Студенту омогућују резултативно да:

1) надгради софтверска знања из претходних година студија, почев од ИТ и оперативних система; 2) разуме и објашњава софтверске архитектуре у областима кодирања, мултимедија, заштите издања; 3) распознаје приоритете и најновије верзије компајлера и интерпретера програмских језика; 4) буде креативан у делу развоја процеса, софтверских архитектура (логичких и физичких) и документације архитектуре и система; 5) осавремењује знања и вештине за савремене глобалне комуникације, за архитектуре засноване на Web-у (Web портали, Е-влада, Е-пословање и пратећи стандарди); 6) упозна класичне софтверске архитектуре (пратећу проблематику), уз осавремењује знања и вештине за потребе локалних рачунарских умрежавања; 7) поседује преглед савремених софтверских архитектура, као и да иновира софтверска знања за кључне области пословања, на пример, у софтверским подобластима рачунарске графике;  8) уме самостално да тестира компоненте архитектуре; 9) препознаје ресурсе савремених архитектура; 10) инсталира и конфигурише архитектуру перформанси адекватних потребама савременог пословања, уз одговарајуће софтверске компоненте и интерфејсе; 11) познаје савремене софтверске компоненте за одговарајуће меморијске медије и меморисање; 12) поседује знања и вештине за савремене примене текућих верзија софтверских архитектура.

Садржај предмета

Теоријска настава

Модели, процеси развоја (методолошки приступи) и софтверске архитектуре. Двонивовске, тронивовске и вишенивовске архитектуре. Логичке и физичке софтверске архитектуре. Софтверске компоненте: Интерфејси и класе. Бинарне компоненте, пројектни узори, радни оквири (frameworks). Вишенивоске архитектуре софтверских компоненти у хетерогеном окружењу. Middleware и општи сервиси: Животни циклус објеката. Асинхрона и синхрона комуникација објеката. Стање и перзистенција објеката. Сигурносни захтеви. Коришћење Middleware сервиса. Middleware компоненте. Преглед класичних софтверских архитектура: OMG CORBA, SUN J2EE, EJB. Microsoft COM/COM+. Проблеми са класичним архитектурама. OMG MDA архитектура. Платформски независне и платформски зависне архитектуре. На Webu засноване архитектуре. XML и Web сервиси, WSDL и UDDI, Web портали, Е-пословање, Е-управа. Стандарди за Е-пословање (BizTalk, RosetteNet, ebXML). Преглед савремених софтверских архитектура: Microsoft.NET архитектура. SUN J2EE архитектура. Сервисно оријентисане архитектуре.

Практична настава

вежбе, семинарски рад и домаћи задаци

На вежбама се реализује практични део наведеног садржаја са предавања...

Литература:

1.

Ian Gorton, Essential Software Architecture, Springer, 2006.

2.

John Reekie, Rohan McAdam, A Software Architecture, Angophora Press, 2006.

3.

Len Bass, Paul Clements, Rиck Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd edition, Addison-Wesley Professional, 2006.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

10

практична настава

10

усмени испит

20

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20