Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Сигнали и системи

Наставник:

Крнета Р. Радојка

Статус предмета:

О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

 Стицање основних инжењерских знања о сигналима и системима

Исход предмета

•    основна знања о сигналима и системима и њиховим апстрактним математичким описима

•    стицање вештина формулације инжењерских проблема анализе и синтезе сигнала и система математичким моделима и њихово решавање

•    основна знања и вештине о употреби МАТLAB-а у решавању различитих проблема из анализе и синтезе сигнала и система

•    разумевање представе сигнала и система у временском домену

•    разумевање представе сигнала и система у комплексном домену

•    разумевање представе сигнала и система у фреквенцијском домену

•    стицање вештина за пројектовање филтара употребом МАТLAB-а     

Садржај предмета

Теоријска настава

•    Појам сигнала и система, класификација сигнала, операције над континуалним сигналима, операције над дискретним сигналима, математички модели основних дискретних сигнала

•    Класификација система, повезивање система, моделовање континуалних система диференцијалним једначинама, блок дијаграми континуалних система, моделовање дискретних система диференцним једначинама, блок дијаграми дискретних система, модел у простору стања

•    Представљање сигнала његовим фреквенцијским садржајем, Фуријеови редови, Парсевалова теорема, Фуријеова трансформација, Фуријеова трансформација дискретног сигнала, Дискретна Фуријеова трансформација

•    Описивање континуалног система у комплексном домену (Лапласова трансформација),описивање дискретног система у комплексном домену (Z-трансформација), функција преноса континуалног линеарног стационарног система и дискретног линеарног стационарног система

•    Фреквенцијски одзив континуалног линеарног стационарног система, Бодеови дијаграми, Фреквенцијски одзив дискретног линеарног стационарног система

•    Филтри (типови и особине, аналогни филтри, дигитални филтри)

Практична настава

реализација рачунских примера и примера у MATLAB-у на часовима вежби и израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у

Литература:

1.

Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, Сигнали и системи са MATLAB примерима, II допуњено издање, Технички факултет у Чачку, Чачак, 2009   

 

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоретска предавања за целу студијску групу,  реализација примера на часовима вежби на табли и на рачунару, израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и

20